Seanca e 57-të më datë 03.12.2012

Seanca e 57-të e Këshillit të Radiodifuzionit të Republikës së Maqedonisë më datë 03.12.2012 (e hënë) me fillim në ora 11:00

 

Rendi i ditës

 

1 Miratim i proces verbalit nga mbledhja e 54 e Këshillit, mbajtur më datë 19.11.2012

 

2  Propozim-Udhëzim për shqiptimin dhe zbatimin e masave që Këshilli i Radiodifuzionit së RM ua shqipton radiodifuzerëve dhe operatorëve të rrjeteve të komunikimit publik

 

3  Propozim-Udhëzim për vlerësimin e pluralizmit mediatik (Pluralizëm të brendshëm)

 

4 Propozim-Udhëzim për krijimin e kushteve të tregut, rritje të qëndrueshme ekonomike të industrisë mediatike dhe konkurrencë të ndershme

 

5 Projektstrategjija  për zhvillimin e Strategjisë së veprimtarisë radiodifuzive për periudhë 2013-2017

 

6 Kërkesë nr. 11-402 nga data 23.11.201, për plotësimin e paketës së regjistruar digjitale servisi programor nr. 31, Shoqatës për inxhiniering telekomunikimi, softuer, tregti dhe shërbime “БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД” – SHKUP

 

7 Kërkesë nr. 11-409 nga data 29.11.2012 për plotësimin e paketës së regjistruar, të servisit programor nr. 8 Shoqata për inxhinieri telekomunikimi, “DIGI PLUS MULTIMEDIA”-Shkup

 

8 Informacion për operatorin kabllovik  “GLOBAL NET”- Krushevë

 

9 Struktura e të punësuarve në veprimtarinë radiodifuzive sipas të përkatësisë etnike

 

10 Informacion lidhur me gjendjen e paraqitur vijuese të lëshuar nga nga Regjistri qendror të RM, më datë 27.11.2012, nga ana e SHTR GAUDEAMUS RADIO KLASIK FM- Shkup, nga Këshilli i Radiodifuzionit të RM, më datë 27 nëntor (arkivi ynë nr. 03-6057/1)

 

11   Propozim- Mendim e Këshillit të Radiodifuzionit për informacionin dhe plani i Veprimit (Aksionit) për Parandalimin dhe Menaxhimin me aktivitete me përmbajtje dhe ilegale nëpërmjet telekomunikimeve informatiko – telekomunikuese dhe mbrojtjen e fëmijëve dhe të rinjve  nga të njëjtit prej viti 2012 – 2014

 

12 Raport nga monitorimi i programeve të TV Kanal 5 i TV SItel, në lidhje me letrën e Shoqatës për udhëheqje kolektive e të drejtave të prodhuesve të fonogrameve dhe të artistëve interpretues muzikor – MMI

 

13 Propozim-vendim për ndarjen e sigurimeve – shërbimeve publike: mirëmbajtjen dhe servisimin e aparateve të fotokopjes, faksit dhe aparateve të printerëve.

 

14 Informacion nga  Konferenca Kombëtare për gjuhën e urrejtjes, e përgatitur nga Mr. Emilija Petroska KamenjarovaAccessibility

Accessibility