Seanca nr.05 – 15.02.2023

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe aduiovizuele seancën e 05-të e mbajti me datë 15.02.2023 me fillim prej ora 14:00

RENDI I DITËS

  1. Miratim i Propozim-procesverbali nga seanca e 1-rë publike e Këshillit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele, e mbajtur më 27.1.2023.
  2. Miratim i Propozim-procesverbalit nga seanca e 3-të e Këshillit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele, e mbajtur më 27.1.2023.
  3.  Shqyrtimi i Raporteve tremojore për punën e Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele për periudhën nga 1 tetor deri më 31 dhjetor 2022.
  4. Propozim-vendim për miratimin e Raportit Përfundimtar dhe Listave të Regjistrimit nga inventari i kryer në Agjencinë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele për vitin 2022.
  5. Propozim për dhënien miratim për marrjen e vendimit për pagesën e mjeteve për akses në sistemin distribues të internetit të Regjistrit qendror.
  6. Propozim për dhënie miratim për zbatimin e procedurës për furnizim publik – shërbim nga një agjenci private punësimi.
  7. Të ndryshme.


Accessibility

Accessibility