Seanca nr. 08 – 27.02.2023

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од првото продолжение на 6-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржано на 23.02.2023 година.
  2. Усвојување на Предлог-записник од 7-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 23.02.2023 година.
  3. Извештај за годишна сметка на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2022 година со Предлог-одлука за усвојување на годишната сметка.
  4. Предлог-одлука за доделување на дозвола за телевизиско емитување преку ЈЕКМ што не користи ограничен ресурс на регионално ниво.
  5. Предлог за давање одобрување за спроведување на постапка за јавна набавка – услуга: Мобилна телефонија.
  6. Предлог за давање одобрување за спроведување на постапка за јавна набавка-услуга: Одржување на хигиена.
  7. Разно.


Accessibility

Accessibility