Seanca nr. 10-të më datë 21.02.2013

Seanca nr.10-të e Këshillit të Radiodifuzionit më datë 21.02.2013 (e enjte)  me fillim prej ora 10:00

 

Rendi i ditës

 

1. Miratim i procesverbalit nga mbledhja e 5-të e Këshillit, mbajtur më datë 25.01.2013

 

2. Miratim i procesverbalit nga mbledhja e 6-të e Këshillit, mbajtur më 19.01.2013

 

3. Raport nga monitorimi i sjelljes së radiodifuzerëve në periudhë para fillimit të fushatës zgjedhore.

 

4.informacion në lidhje me kërkesën për ndërmarrjen e veprimeve, lëshuar nga ana e “Дигиплус Мултимедиа” Shkup ,  me projektim konkluzione.

 

5. Mendim për  projektimin e tekstit të strategjisë kombëtare për  barazi gjinore  2013-2020, për plan veprimin kombëtar për barazi gjinore 2013-2016 dhe për planin operativ për vitin 2013.

 

6. Informacion për nevojën e zgjedhjes  së lëndës arkivore nga materiali dokumentar i  viti 2012 dhe evidentim i përpunimit ( regjistrimi dhe përshkrimi) për vitin 2012 në pajtueshmëri  me vendimin për  zyrën dhe punën në arkiv   dhe udhëzim për  teknikën   dhe mënyrën    e  veprimit  me  materialin  dokumentar dhe lëndën në zyrën e  punës arkivore.

 

7. Propozim vendim për shfrytëzimin e 2 (dy) telefonave celularë për nevojat e Këshillit të sektorit për punë programore në shërbimin profesional të Këshillit, në periudhë prej 01.03.2013 deri më 01.05. 2013.

 

8. Propozim vendim për miratimin e mjeteve financiare për distribuimin (shpërndarjen) e flajerave për informimin e opinionit publik për çkyçjen e sinjalit televiziv analog dhe kalimin në atë digjital.

 

9. Raport nga udhëtimet zyrtare

 

10. Të ndryshmeAccessibility

Accessibility