Seanca nr. 15 – 15.04.2022

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe aduiovizuele seancën e 15-të e mbajti me datë 15.04.2023 me fillim prej ora 14:00

RENDI I DITËS

 1. Miaratim i Propozim-procesverblit nga seanca e14-të e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, mbajtur më 04.04.2022.
 2. Propozim për marrjen e lejes për transmetim televiziv të Shoqërisë tregtare radiodifuzive TELEVIZIONI SONCE SHPKNJP Prilep nr.08-141 nga 18.03.2019.
 3. Informacion në lidhje me kërkesën e dorëzuar për shpalljen e konkursit publik për dhënien e lejes për transmetin televiziv në nivel shtetëror nëpërmjet  kapaciteti dixhital të transmetimit tokësor.
 4. Propozim për shqiptimin e masës vërejtje publike ndaj SHTR Kanal 5 SHPKNJP Shkup, për shkelje të nenit 53 paragrafi 2 nga LSHMAAV.
 5. Propozim për shqiptimin e masës vërejtje publike ndaj SHTR Televizioni Sitel SHPKNJP Shkup për shkelje të nenit 53 paragrafi 2  nga LSHMAAV.
 6. Propozim për shqiptimin e masës vërejtje publike ndaj SHTR Kanal 5 SHPKNJP Shkup për shkelje të nenit 53 paragrafi 5 dhe paragrafi 17 alinea 2 nga LSHMAAV.
 7. Propozim për shqiptimin e masës vërejtje publike ndaj SHTR Televizioni Sitel SHPKNJP Shkup për shkelje të nenit 53 paragrafi 5 dhe paragrafi 17 alinea 2 nga LSHMAAV.
 8. Propozim për shqiptimin e masës vërejtje publike ndaj SHTR Kanal 5 SHPKNJP Shkup, për shkelje të nenit 101 nga LSHMAAV.
 9. Propozim për shqiptimin e masës vërejtje publike ndaj SHTR Televizioni Sitel SHPKNJP Shkup për shkelje të nenit 101 nga LSHMAAV.
 10. Propozim për shqiptimin e masës vërejtje publike ndaj SHTR 24 VESTI SHPKNJP Shtip për shkelje të nenit 55 paragrafet – 5, 6 dhe 7 nga LSHMAAV.

 

 1. Propozim për dhënien e miratimit për sjelljen e vendimit për furnizim publik të mallrave me vlerë të vogël – pjesë RACK (ormar) dhe mbindërtimin e rikonfigurimit të sistemit për video mbikëqyrje të instaluar në Agjenci, me vlerë të caktuar nën pragun e vlerës për zbatimin e Ligjit për furnizim publik.
 2. Propozim për dhënien e pëlqimit për inicimin e procedurës për furnizim publik për lëndën në vijim për furnizim publik- shërbime:  Rrymë elektrike.
 3. Të ndryshme.


Accessibility

Accessibility