Seanca nr. 18-të më datë 10.04.2013

Seanca nr. 18-të e Këshillit të Radiodifuzionit të RM-ës më datë 10.04.2013 (e mërkurë), me fillim prej ora 11:00

 

Rendi i ditës
 

 

1.    Miratim i procesverbalit nga mbledhja e 16-të e Këshillit, e mbajtur më datë 27.03.2013

 

2.    Raport nga mbulimi mediatik i zgjedhjeve lokale 2013 në lajmet  gjatë raundit të dytë  të fushatës zgjedhore

 

3.    Raport për shkeljet e konstatuara gjatë raundit të dytë të fushatës zgjedhore

 

4.    Informacion për kërkesën në pajtueshmëri me ndërrimin  e strukturës pronësore të Shoqatës tregtare radiodifuzive të RADIO KAVADARCI- KAVADRC, me propozim vendim

 

5.    Kërkesë nr. 11 – 03 më datë 08.01.2013, për paketën e regjistruar servisi programor nr. 4 të Shoqatës ndërkombëtare të transportit , transport dhe tregti  “ТРАНШПЕД ТРЕЈД” Kriva palanikë

 

6.    Kërkesë nr. 11-61 më datë 14.03.2013, për plotësimin e paketës së regjistruar programore servisi programor nr. 14 i Shoqatës për prodhimtari, tregti, hotelieri, transport dhe shërbime SHTR Kanal 16 – Resen

 

7.     Kërkesë nr. 11-62 më datë 14.03.2013, për plotësimin e paketës së regjistruar  servisi programor nr. 17 të Shoqatës për prodhimtari, tregti, hotelieri, transport dhe shërbime SHTR Kanal 16 – Resen

 

8.    Kërkesë nr. 11-68 më datë 01.04.2013, për  paketën e regjistruar servisi programor nr. 10 të Shoqatës për tregti dhe shërbime TOTAL TV- Shkup.

 

9.    Informacion për hapjen e procedurës falimentuese  të Shoqatës tregtare radiodifuzive  “PINK 15” – Shkup

 

10.    Plotësimi i informacionit pas ankesës të SHTR TV Dibra- Dibër, me propozim vendim për  tërheqjen e e propozimit për përjashtimin e servisit programor televiziv të SHTR TV Zhupa- Centar Zhupa

 

11.    Infmormacion për marrëveshje të vlefshme dhe të pa vlefshme për rriemtimin   e serviseve programore televizive të DIVA Media Turkish  channels (ATV Europe, EuroD, STV, TGRTEU, Eurostar, Haberturk, Planetturk, KRAL TV, KRALPOP и NTV).

 

12.    Informacion nga punëtoria për  “Implementimi i ndryshimit në Ligjin për sigurim privat” e mbajtur më datë 25.02.2013 dhe 11.03.2013, në Universitetin e Parë të “FONIT” në Shkup, e përgatitur nga Aleksandar Xhuvareviq dhe Hari Mitriqeski – Klekaçoski

 

13.    Raport nga pjesëmarrja në seminar, e përgatitur nga Arben Saiti dhe Argjend Xhelili

 

14.    Propozim vendim për miratimin e  mjeteve të Këshillit të Radiodifuzionit të RM-ës

 

15.    Të NdryshmeAccessibility

Accessibility