Seanca nr.19 – 15.06.2023

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe aduiovizuele seancën e 19-të e mbajti me datë 15.06.2023 me fillim prej ora 14:00

RENDI I DITËS

 1. Miratim i Propozim – procesverbalit nga vazhdimi i parë i seancës së 17-të të Këshillit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele, mbajtur më 1.6.2023.
 2. Miratim i Propozim – procesverbalit nga seanca e 3-të publike e Këshillit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele, mbajtur më 1.6.2023.
 3. Miratim i Propozim – procesverbalit nga seanca e 18-të e Këshillit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele, mbajtur më 1.6.2023.
 4. Propozim-vendim për dhënie të lejes për transmetim në radio të shërbimit programor të insitucionit jofitimprurës radiodifuziv në nivel rajonal në komunën e Shkupit.
 5. Propozim-vendim për refuzim të Paraqitjes për pjesëmarrje në konkurs publik për dhënie të lejes për transmetim në radio të shërbimit programor të institucionit jofitimprurës radiodifuziv në nivel lokal për komunën e Tetovës.
 6. Propozim-vendim për konkursin e parealizuar publik për dhënie të lejes për transmetim në radio të shërbimit programor të institucionit jofitimprurës radiodifuzive në nivel lokal për komunën e Tetovës.
 1. Propozim për shqiptimin e masës paraljmërim publik të SHTR ALSAAT-M SHPK për shkelje të nenit 53 paragrafi (2) nga LSHMAAV.
 1. Propozim për shqiptimin e masës paraljmërim publik të SHTR TELEVIZIONI MAKPETROL SHPKNJP për shkelje të nenit 53 paragrafët ( 5),( 6) dhe (7)  nga LSHMAAV.
 2. Propozim për shqiptimin e masës paraljmërim publik të SHTR RADIO PRO-FM SHPKNJP Gostivar për shkelje të nenit  15 paragrafi (5) nga Ligji i mediave.
 3. Propozim për dhënie miratim për zbatimin e procedurës për furnizim publik-shërbim: Mirëmbajtje të ueb faqeve të Agjencisë.
 4. Të ndryshme.


Accessibility

Accessibility