Seanca nr. 20 më datë 24.04.2013

Seanca nr. 20 e Këshillit të Radiodifuzionit më datë 24.04.2013 (e mërkurë), me fillim prej ora 11:00

 

Rendi i ditës

 

1. Miratim i procesverbalit  nga mbledhja (publike) nr. 17-të e Këshillit të Radiodifuzionit e mbajtur më datë 05.04.2013

 

2.  Miratim i procesverbalit nga mbledhja nr. 18-të e mbajtur më datë 10.04.2013

 

3. Informacion për  nevojën e ndryshimit dhe plotësimit të Rregullores për organizimin dhe sistematizimin e  brendshëm  të vendeve të punës  të Organizimit profesional të Shërbimit të  Këshillit  (Tekst i pastruar) dhe plotësimin e Rregullores për bruto pagë dhe kompensime të tjera për të punësuarit e Organizimit profesional të  Shërbimit të  Këshillit   (Tekst i pastruar).

 

4.  Analizë e episodeve të deritanishme të transmetuara nga seriali  “Heshtje”  që transmetohet në SHTR Kanal 5 – Shkup.

 

5.  Informacion për veprimin e TV Kanal 5  dhe TV Sitel në lidhje me masat e Këshillit lidhur me mbrojtjen e të miturve.

 

6.  Informacion në lidhje me transmetimin e programit nga ana e SHTR TOP TV – Berovë

 

7.  Kërkesë nr.  11-75 më datë 05.03.2013, për paketën e regjistruar  servisi programor nr. 1 të Shoqatës  për komunikim, tregti  dhe shërbime  KAM NET Makedonska Kamenica

 

8.  Kërkesë nr. 11-70 më datë 10.04.2013, për plotësimin e paketës së regjistruar servisi programor nr.

8 të SHTR – Operator i rrjetit të komunikacionit publik INFEL KTV – Ohër

 

9.  Kërkesë nr. 11-71 më datë 15.04.2013, për plotësimin e paketës së regjistruar servisi programor  nr. 41 të Telekomit Maqedonas SHA Shkup

 

10. Raport përfundimtar  për revizionin e mbaruar të procesit për zbatimin e procedurave të furnizimeve publike, e cila është e paraparë në planin Strategjik për revizionin e brendshëm në periudhë prej viti 2013 deri në vitin 2015 dhe në planin vjetor për revizionin e brendshëm për vitin 2013.

 

11. Informacion nga trajnimi me temë “Ndryshimet kryesore në PRAG pas FRA nga janari i vitit 2013”, e mbajtur më datë  28.03.2013 në hapësirat e Delegacionit të EU-së në Shkup, e përgatitur nga Argjend Xhelili

 

12. Të ndryshmeAccessibility

Accessibility