Seanca nr. 22 më datë 07.05.2013

Seanca nr. 22 e Këshillit të Radiodifuzionit të RM-ës më datë 07.05.2013 (e martë) me fillim prej ora 12:00

 

Rendi i ditës

 

1. Miratim i procesverbalit nga mbledhja nr. 19 e Këshillit të Radiodifuzionit e mbajtur më datë 15.04.2013, për të cilën kishte edhe dy vazhdimësi ,  mbajtur më datë 19.04.2013 dhe 24.04.2013

 

2. Propozim i këshillit të Radiodifuzionit për plotësimin e Kodit Zgjedhor (tekst i pastruar) (“ Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 54/11) dhe Ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e  Kodit Zgjedhor(“ Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 142/12, 31/13, 34/13)

 

3. Informacion në lidhje me ndërmendjet e dërguara, zbatimin e procedurave për  zgjedhjen e shkeljes së procedurave kundrejt radiodifuzerëve gjatë periudhës së zgjedhjeve lokale 2013

 

4. Informacion për nevojën e implementimit të Ligjit për sigurim dhe  shëndet  gjatë punës- Tekst i pastruar  (“ Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 53/13)

 

5. Informacion për  vizitën zyrtare të komisionit nga Këshilli i Radiodifuzionit  në SHTR TOP TV – Beraovë

 

6. Inicimi i procedurës për marrjen e lejes për ushtrim të veprimtarisë radiodifuzive të SHTR TOP TV – Berpvë

 

7. Propozim vendime për shpërndarjen e furnizimit publik   për nevojat e Këshillit të Radiodifuzionit të Republikës së Maqedonisë

 

8. Raport për udhëtimet zyrtare jashtë vendit

 

9. Propozim vendime për  depozitimin e mjeteve të Këshillit të Radiodifuzionit të Republikës së Maqedonisë

 

10. Të ndryshme
 Accessibility

Accessibility