Seanca nr. 23 -14.06.2022

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën e 23-të e mbajti me datë 14.06.2022 në fillim prej ora 14:00

RENDI I DITËS

  1. Miratimi i Propozim-procesverbalit nga seanca e 22-të e Këshillit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele, mbajtur më 06.06.2022.
  2. Propozim për inicimin e procedurës për kundërvajtje kundër operatorit Antena AS nga Kërçova, për shkelje të nenit 141 nga LSHMAAV.
  3. Propozim për shqiptimin e masës vërejtje publike të operatorit A1 MAKEDONIJA, për shkelje të nenit 141 nga LSHMAAV.
  4. Propozim për shqiptimin e masës vërejtje publike të operatorit Total TV, për shkelje të nenit 143 nga LSHMAAV.
  5. Propozim – Rregullore për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për mënyrën e kryerjes së video mbikëqyrjes në objektin Pallati “Panko Brashnarov” nga ana e ASHMA-së.
  6. Propozim – Analizë e r
  7. Propozim – Metodologji për kryerjen e vlerësimit të ndikimit të mbrojtjes së të dhënave personale.
  8. Propozim për dhënien e miratimit për marrjen e vendimit për shlyerjen e borxhit nga evidenca kontabël e Agjencisë për Shoqërinë për prodhim, tregti dhe shërbime KABEL AS KTV import-eksport SHPKNJP Makedonski Brod.
  9. Propozim për dhënien e miratimit për marrjen e vendimit për furnizimin publik të shërbimit Përpunim i ueb faqes “Gjinia dhe mediat”, me vlerë të parashikuar nën kufijtë e vlerës për zbatimin e Ligjit për Furnizim Publik.
  10. Të ndryshme.


Accessibility

Accessibility