Seanca nr. 24 më datë 17.05.2013

Seanca nr. 24 më datë 17.05.2013 (e premte) me fillim prej ora 11:00

 

Rendi i ditës

1. Propozim për ndryshimin dhe plotësimin e Planit për ndryshimin e shpërndarjes të kapaciteteve transmetuese të multipleksit tokësor digjital

2. Rregullore e propozuar për kushtet teknike, hapësinore, financiare dhe personelit për marjen e lejes për ushtrim të veprimtarisë radiodifuzive.

3. Rregullore e propozuar për përcaktimin e zonës së transmetimit nëpërmjet rrjetit të komunikacionit publik  të serviseve programore televizive në nivel lokal.

4. Propozim para marrëveshje për emetimin/transmetimin e TV serviseve programore nëpërmjet operatorit të rrjetit të komunikacionit publik.

5. Projekt formular  për kërkesën e ndërrimit të lejes për ushtrim të veprimtarisë radiodifuzive për serviset programore televizive në nivel  shtetëror dhe në nivel rajonal në lidhje me mjetet teknike nëpërmjet së cilës kryhet emetimi i serviseve programore televizive.

6. Projekt formular   për kërkesën e ndryshimit të lejes për ushtrim të veprimtarisë radiodifuzive për serviset programore televizive në nivel lokal, në lidhje me nivelin e emetimit dhe mjeteve teknike nëpërmjet së cilës kryhet emetimi i serviseve programore televizive

7. Të ndryshmeAccessibility

Accessibility