Seanca nr. 25 më datë 23.05.2013

Seanca nr. 25 e Këshillit të Radiodifuzionit të RM-ës më datë 23.05.2013 (e enjte), me fillim prej ora 11:00.

 

Rendi i ditës

 

1. Propozim vendim për shpërndarjen e lejeve për ushtrim të veprimtarisë radiodifuzive- televizion nëpërmjet transmetuasit tokësor në nivel të shtetit.

2. Kërkesë për ndërrimin e strukturës pronësore të shoqërive tregtare radiodifuzive.

3. Propozim vendim për ndryshimin dhe plotësimin e Vendimit për shpërndarjen e lejeve për ushtrim të veprimtarisë radiodifuzive nr. 02-1628/2 më datë 30.05.2007 (“ Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ nr. 67/07).

4. Propozim vendim për ndryshimin dhe plotësimin e Vendimit për shpërndarjen e lejeve për ushtrim të veprimtarisë radiodifuzive nr. 07-2914/1 më datë 06.10.2008 (“ Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ nr. 125/08)

5. Propozim vendim për ndryshimin dhe plotësimin e Vendimit për shpërndarjen e lejeve për ushtrim të veprimtarisë radiodifuzive (Televizion) nr. 07-2914/1 më datë 06.10.2008 (“ Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ nr. 125/08)

6. Zgjedhje e propozuar   për ndërprerjen e  lejeve për ushtrim të veprimtarisë radiodifuzive të TV Radiodifuzerëve ekzistues të cilët nuk kanë vepruar në pajtueshmëri me nenin 10 të Ligjit për ndryshimit dhe plotësimit të Ligjit për veprimtari radiodifuzive  (“ Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ nr. 72/13).

7. Informacion për SHTR Top TV Berovë me Propozim Vendim për marrjen e lejes për të ushtruar veprimtari radiodifuzive.

8. Të ndryshmeAccessibility

Accessibility