Seanca nr.26 – 12.06.2024

Agjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele seancën e 26-të e mbajti me datë 12.06.2024, e cila do të mbahet me fillim në ora 14:05.

RENDI I DITËS

  1. Miratimi i Propozim-procesverbalit nga seanca e 25-të e Këshillit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele, mbajtur më 31.05.2024.
  2. Propozim për miratimin e Udhëzimit për ndryshimin dhe plotësimin e Udhëzimit për zbatimin e dispozitave për plasimin (marketingun) e produkteve.
  3. Propozim për miratimin e Rregullores për qasje në shërbimet mediatike.
  4. Draft-rregullore për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për transmetimin e veprave audiovizuele evropiane dhe të veprave nga producentë të pavarur.
  5. Propozim për inicimin e e procedurës për kundërvajtje kundër operatorit TOTAL TV nga Shkupi për shkelje të nenit 143 të LSHMAAV.
  6. Propozim-aktvendim për fshirje nga regjistri i transmetuesve të Shoqërisë Tregtare Radiodifuzive TELEVIZIONI 3 SHPKNJP Shkup.
  7. Propozim për dhënie miratim për zbatimin e procedurës për furnizim publik – shërbim: Zyra për përkthim.
  8. Propozim për dhënie miratim për zbatimin e procedurës për furnizim publik –  shërbim:   Mirëmbajtja parandaluese dhe adaptive e sistemit të menaxhimit automatik të dokumenteve.
  9. Të ndryshme.


Accessibility

Accessibility