Seanca nr. 35 më datë 15.07.2013

Këshilli i Radiodifuzionit seancën nr. 35 do ta mbaje më datë 15.07.2013 (e hënë), me fillim prej ora 14:00

Rendi i ditës

1. Miratim i procesverbalit nga seanca (PUBLIKE) nr. 31 e Këshillit e mbajtur më datë 24.06.2013

2. Miratim i procesverbalit nga seanca nr. 32 e Këshillit e mbajtur më datë 01.07.2013

3. Informacion në lidhje me pagesën e kompensimit të lejes për ushtrim të veprimtarisë radiodfiuzive pas inicimit të procedurës për marrjen e lejes.

4. Propozim vendim për shpërndarjen e lejes për ushtrim të veprimtarisë radiodifzive dhe transmetimi i serviseve të radio programeve, në nivel shtetëror nëpërmjet shpërndarësit tokësor.

5. Informacion në lidhje me informatat e marra nga NP. “Radiodifuzioni i Maqedonisë” – Shkup, për ndryshimin e mbulimit me sinjal të Ndërmarrjes publike radiodifuzive “Radiotelevizioni i Maqedonisë” në vendbanimet e banuara Sloeshtica, Zhvan dhe Sopotnicë, Komuna Demir Hisar me propozim vendim.

6. Analizë ligjore e rezultateve të procedurave për kundërvajtje të ngritura kundër radiodifuzerëve (në periudhë prej 01 janar deri më 30 qershor 2013)

7. Analizë e të gjithë masave të zbatuara, informim dhe paralajmërime të dërguara nga ana e KRD-ës kundër radiodifuzerëve dhe shkelje më të shpeshta nga ana e radiodifuzerëve në periudhë prej 01 janar deri më 30 qershor 2013.

8. Informacion në lidhje me inicimin e procedurave paraprake për hulumtimin e kushteve për hapjen e procedurës së falimentimit për SHTR “MONAKO- RADIO SITI FM”- Kumanovë

9. Propozim vendim për shpërndarjen e furnizimeve publike për nevojat e Këshillit të Radiodifuzionit të Republikës së Maqedonisë.

10. Të ndryshme

 Accessibility

Accessibility