Seanca nr. 38-të më datë 31.07.2013

Këshilli i Radiodifuzionit seancën nr.38-të do ta mbaje më datë 31.07.2013 (e mërkurë) me fillim prej ora 11:00

Rendi i ditës

1. Raport për mbledhjet e mbajtura të Këshillit të Radiodifuzionit me operatorët e rrjetit të komunikacionit publik në kohë prej janar deri në Qershor 2013-07-30

2. Raport nga monitorimi i servisit programor të Shoqërisë tregtare radiodifuzive TV SHKUPI SHPK Shkup emetuar më 12 qershor 2013

3. Raport nga monitorimi i servisit programor të Shoqërisë radiodifuzive SKAJ – NET- Mançev SHPK Shkup emetuar më 28 qershor 2013

4. Raport nga monitorimi i servisit programor i SHTR TV MTM DASTO SHKP (për një person i vetëm) Shkup, emetuar më datë 28 qershor 2013

5. Raport nga monitorimi i servisit programor i Shoqërisë radiodifuzive SHTR – TV SHUTEL SHKP (për një person i vetëm) Shkup emetuar më datë 28 qershor 28.07.2013

6. Raport nga monitorimi i servisit programor SHTR SHTR TV Era SHKP Shkup SHKP Shkup emetuar më 28 qershor 2013

7. Raport nga monitorimi i servisit programor të SHTR TV BTR NACIONAL Zoran SHKP (për një person të vetëm) emetuar më datë 28 qershor 2013

8. Raport nga monitorimi i servisit programor i SHTR TV AMAZON SHKP (për një person të vetëm) Shkup emetuar më datë 28 qershor 2013

9. Raport nga monitorimi i servisit programor të Shoqërisë tregtare radiodifuzive TV – EDO SHKP (për një person të vetëm) fsh. Ljubin Saraj emetuar më datë 28 qershor 2013

10. Raport nga monitorimi i plotësomit të obligimeve për emetimin e pjesëve audio vizuale evropiane më vitin 2012 nga ana e TVM 1, TV Alfa dhe TV Alsat – M pas dorëzimit të të dhënave shtesë

11. Informacion për konstatimin e koncentrimit mediatik tek Shoqëria tregtare radiodifuzive RTV ORBIS Manastir SHKP (për një person të vetëm)

12. Informacion në lidhje me propozimin e konstatuar për hapjen e procedurës për falimentim ndaj Shoqërisë tregtare radiodifuzive “MONKARDIO SITI FM” SHKP (për një person të vetëm) Kumanovë dhe ndërprerje të procedurës pas lëndës nga ana e Gjyqit Themelor në Kumanovë, në lidhje meprocedurat enisurapara për hulumtimin e kushteve për hapjen e procedurës për falimentim

13. Informacion në lidhje me procedurat e nisura për furnizime publike – ISO Implementimi për nevojat e Këshillit, në pajtueshmëri me Ligjin për aprovimin e një sistemi për menaxhimin e kualitetit të kornizës së përbashkët për vlerësimin e punës dhe dhënies së shërbimit shtetëror , me propozim vendim

14. Propozim vendim për versionet punuese – Procedura të shkruara nga sektorët r Këshillit (në lidhje me kokluzionet nr. 02-2174/12 më datë 07.06.2013)

15. zë ndryshmeAccessibility

Accessibility