Seanca nr. 44 me datë 11.09.2013

Këshilli i radiodifuzionit seancën nr. 44 do ta mbaje më datë 11.09.2013 (e mërkurë) me fillim prej ora 11:00…


Këshilli i radiodifuzionit seancën nr. 44 do ta mbaje më datë 11.09.2013 (e mërkurë) me fillim prej ora 11:00

Rendi i ditës

1. Miratim i procesverbalit nga seanca nr. 39-të e Këshillit e mbajtur më datë 20.08.2013

2. Marrëveshje për ndërtim në mes (SHPPP) Shërbimi për pun të përgjithshme dhe të përbashkëta të Qeveris, KRD-ës dhe (SHAHBA) Shoqërisë aksionare për ndërtimin dhe menaxhimin me hapësirën banesore dhe afariste me rëndësi për Republikën si investitorë dhe kontraktuesi Dekon – Kom SHPK (nga një person i vetëm)-Shkup.

3. Raport nga monitorimi i servisit programor të shoqërisë tregtare radiodifuzive TV BOEM –Kërçovë SHPK (nga një person i vetëm)- transmetuar më 21 korik 2013.

4. Raport nga monitorimi i servisit programor të shoqërisë tregtare radiodifuzive LAJF RADIO SHPK (nga një person i vetëm) Shkup, transmetuar më datë 23 korik 2013.

5. Propozim Rregullore për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për organizim dhe sistemimin e brendshëm dhe detyrat të Shërbimit profesional të Këshillit të radiodifuzionit (Tekst i pastruar) nr. 01-3114/1 më datë 12.07.2013.

6. Propozim Rregullore për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për pagat bruto dhe kompensime të tjera për të punësuarit e Shërbimit profesional të Këshillit të radiodifuzionit (Tekst i pastruar) nr. 01- 3113/1 më datë 12.07.2013.

7. Informacion në lidhje me nevojat e nominimit persona për projektin KRD nga IPA TAIB 2009 Përforcim i kapiceteteve administrative të trupave rregullator për telekomunikacione dhe medie për rregullimin më efikas të serviseve të reja digjitale dheshumëshërbimësh.

8. Informacion për kërkesën në pajtueshmëri me ndryshimin e strukturës pronësore të Shoqërisë tregtare radiodiuzive RADIO AKTUEL Manastir SHPK (nga një person i vetëm).

9. Informacion për heqjen e koncentrimit mediatik tek SHTR RADIO MERAK 5 FM SHPK Veles.

10. Informacion për heqjen koncentrimit mediatik tek Shoqëria tregtare radiodifuzive RTV OBRIS Manastir SHPK (nga një person i vetëm).

11. Informacion për kryerjen e ndërrimit të strukturës pronësore e themeluesit të Shoqërisë tregtare radiodifuzive Radio Kanal 77 SHP (nga një person i vetëm).

12. Informacion në lidhje me Kërkesën e TV BTR Nacional SHPK (nga një person i vetëm). Shkup, nr. 03-3682/1 më datë05.09.2013.

13. Informacion pas letrës nga transmetuesi rajonal SHTR TV EDO- Saraj nr. 03-2876/4 më datë 22.07.2013, në lidhje me monitorimin e Këshillit të radiodifuzionit të transmetimit të programit filmik nga ana e këtij transmetuesi, në kohën prej 09.06.2013 më datë 16.06.2013 me propozim vendim.

14. Propozim vendim për anulimin e procedurës për plotësim marrëveshje për furnizim publik, e miratuar si procedurë me kërkesë për grumbullimin e ofertave në bazë të Vendimit për nevojën e furnizimit të shërbimit: Mirëmbajtje dhe servisim i veturave zyrtare të Këshillit të radiodifuzionit të RM-ës (servisim – mirëmbajtje të përgjithshme), në pjesen nr. 1 – Mirëmbajtje dhe servisim i veturës zyrtare Nisan Kaskai 1.4.

15. Propozim Vendim për plotësimin e marrëveshjes për furnizim publik për nevojat e Këshilli të radiodifuzionit të Republikës së Maqedonisë.

16. Kërkesë nr. 11-323 më datë 24.07.2013, për regjistrimin e paketës servisi programor nr. 2 të Shoqërisë për prodhimtari, tregti dhe shërbime KTV PESHNA SHPK (nga një person i vetëm).

17. Kërkesë nr. 11-328 më datë 31.07.2013 për regjistrimin e paketës servisi programor nr. 6 të SHTR – operator i rrjetit kabllor KRATELSAT SHPK SHPK (nga një person i vetëm), Visnicë.

18. Kërkesë nr. 11-337 më datë 31.07.2013 për regjistrimin e paketës servisi programor nr. 3 të SHTR – operator i rrjetit kabllor KABEL KAL Kërçovë

19. Kërkesë nr. 11-355 më datë 14.08.2013 për plotësimin e paketës së regjistruar servisi programor nr. 23 të Shoqërisë për telekomunikacion inxhinieringu, softuer, tregti dhe shërbime BLIZU MEDIA END BROUDBEND SHPK (nga një person i vetëm), për qytetin e Shkupit.

20. Kërkesë nr. 11-336 më datë 31.07.2013 për regjistrimin e paketës servisi programor nr. 7 të SHTR – operator i rrjetit kabllor G – ON SHPK (nga një person i vetëm) Dibër.

21. Kërkesë nr. 11-334 më datë 31.07.2013 për regjistrimin e paketës servisi programor nr. 2 të SHTR – operator i rrjetit kabllor G-KTV SHPK (nga një person i vetëm), Strugë me degë në Zhelinë.

22. Kërkesë nr. 11-335 më datë 31.07.2013 për regjistrimin e paketës servisi programor nr. 7 të SHTR – operator i rrjetit kabllor G-KTV SHPK- (nga një person i vetëm), Strugë.

23. Kërkesë nr. 11-368 më datë 27.08.2013 për regjistrimin e paketës servisi programor nr. 5 operator i rrjetit kabllor KABEL NET – Labënisht.

24. Kërkesë nr. 11-357 më datë 27.08.2013 për regjistrimin e paketës servisi programor nr. 2 të SHTR operator i rrjetit kabllor ROBI SHPK (nga një person i vetëm), Shtip degët Telekblor – paketë analoge e zgjedhur për qytetet Shkup, Veles, Shtip, Manastir, Sh. Nikole, Strumicë, Koçan, Negotinë, Radovish dhe Kavadarci.

25. Të ndryshme.Accessibility

Accessibility