Seanca nr. 49-të më datë 08.10.2013

Këshilli i radiodifuzionit seancën nr. 49-të do ta mbaje më datë 08.10.2013 (e martë) me fillim prej ora 11:00

Rendi i ditës

1. Miratim i procesverbalit nga seanca nr. 45 e Këshillit e mbajtur më datë 13.09.2013.

2. Miratim i procesverbalit nga seanca rn. 46-të e Këshillit e mbajtur më datë 20.09.2013.

3. Raport nga monitorimi i servisit programor të Shoqërisë tregtare radiodifuzive Kanal 5, Shkup, realizuar më 1 shtator 2013.

4. Raport nga monitorimi i servisit programor të Shoqërisë tregtare radiodifuzive Televizioni SITEL, Shkup, realizuar më datë 1 shtator 2013.

5. Raport nga monitorimi i servisit programor të Shoqërisë tregtare radiodifuzive TELEVIZIONI TELMA, Shkup, realizuar më datë 1 shtator 2013.

6. Informacion në lidhje me procedurën e miratimit të zbatimit për shkak të kërkesës për pagesën me para ( kompensime vjetore për lejen e kryerjes së veprimtarisë radiodifuzive ) të Këshillit të radiodifuzionit ndaj borxhliut SHTR “ Perspektiva TV “ Shkup në bazë të dokumenteve kredibil.        

7. Informacion në lidhje me ndryshimin e mbulimit me sinjal të NP “Radio televizioni Maqedonas” në vende të liruara nga taksa radiodifuzive në pajtueshmëri me raportimin nr. 03-3214 më datë 27.09.2013 të NP “Radio televizioni Maqedonas” me propozim vendim për ndryshimin e vendimit për lirimin nga pagesa e taksës radiodifuzive.

8. Informacion për realizimin e ndryshimeve në emërimin e plotë, emër i shkurtë, selia dhe udhëheqësi i Shoqërisë tregtare radiodifuzive KIKI Ilija – Strugë.

9. Kërkesë nr. 11-398 më datë 30.09.2013, për regjistrimin e paketës servisi programor nr. 1 të SHTR – operator i rrjetit kabllor AS SAT Gostivar.

10. Kërkesë nr. 11-396 më datë 27.09.3013 për regjistrimin e paketës servisi programor nr. 47 të Telekomit Maqedonas SHA Shkup.

11. Kërkesë nr. 11-399 më datë 01.10.2013 për regjistrimin e paketës servisi programor nr. 3 të Shoqërisë për prodhimtari, tegti dhe shërbime BTV – NET Manastir.

12. Kërkesë nr. 11-399 më datë 01.10.2013 për regjistrimin e paketës servisi programor nr. 4 të Shoqërisë për prodhimtari, tegti dhe shërbime SPEJS TEL , Shkup.

13. Kërkesë nr. 11-401 më datë 01.10.2013 për regjistrimin e paketës servisi programor nr. 2 të Shoqërisë për fitim, prodhimtari, tegti dhe shërbime FIBERNETVORKS Shkup

14. Raport nga udhëtime zyrtare.

15. Propozim vendim për shpërndarjen e furnizimeve publike për nevojat e Këshillit të radiodifuzionit.

16. Ankesë kundër Vendimit nr. 02-3950/1 me datë 24.09.2013 nga Emilija Petreska – Kamenjarova.

17. Ankesë kundër Vendimit nr. 02-3905/1 me datë 24.09.2013 nga Nazif Zejnullahu.

18. Të ndryshme.Accessibility

Accessibility