Seanca nr. 54 më datë 04.11.2013

Këshilli i radiodifuzionit KRD seancën nr. 54 do ta mbaje më datë 04.11.2013 (e hënë), me fillim prej ora 11:00

Rendi i ditës

1. Miratim i procesverbalit nga seanca nr. 50-të e Këshillit e mbajtur me datë 16.10.2013

2. Informacion për pagesën e kompensimeve të lejes për ushtrim të veprimtarisë radiodifuzive, pas përllogaritjeve të dorëzuara më datë 18 tetor 2013

3. Raport nga monitorimi i NP Radiotelevizioni Maqedonas Shkup, Servisi i parë programor i Radio Maqedonas – Radio Shkupi, transmetuar më datë 8 tetor 2013

4. Raport nga monitorimi i NP Radiotelevizioni Maqedonas Shkup, Servisi i dytë programor i Radio Maqedonas- Radio Shkupi , transmetuar më datë 8 tetor 2013

5. Raport nga monitorimi i servisit programor NP Radiotelevizioni Maqedonas Shkup, Servisi i tretë programor i Radio Maqedonas- Kanali i përkatësisë etnike , transmetuar më datë 8 tetor 2013, transmetuar më datë 8 tetor 2013

6. Informacion për veprimin e radiodifuzerëve pas shqiptimit të masave dhe paralajmërimeve të dërguara për shkak të mos plotësimit të obligimeve për dorëzimin e të dhënave të punës ekonomike në vitin 2012

7. Informacion për veprimin e radiodifuzerëve pas shqiptimit të masave nga ana e Këshillit, për shkak të mos përmbushjes së obligimeve për publikimin e të të dhënave nga puna e vitit të mëparshëm më 31 mars 2013

8. Informacion për veprimin e radiodifuzerëve pas shqiptimit të masave nga ana e Këshillit për shkak të mos përmbushjes së obligimeve për publikimin e të të dhënave nga puna e vitit të mëparshëm më 31 mars 2013

9. Informacion pas kërkesës së pajtueshmërisë për ndërrimin e strukturës pronësore të Shoqërisë tregtare radiodifuzive ALSAT – M Shkup

10. Kërkesë nr. 11-428 më datë , për regjistrimin e paketës servisi programor nr. 13 Shoqërisë për tregti dhe shërbime TOTAL TV Shkup

11. Raport nga punëtoria me temë “ Industritë audiovizuele në Maqedoni – zhvillime dhe drejtime të reja politike” mbajtur më 18 dhe 19 tetor 2013, në hotelin Radika në Mavrovë

12. Raport nga konferenca “ Praktika të mira dhe sfida në financimin e partive politike dhe financimi i fushatës zgjedhore” në hotel Arka, Shkup, 30-31 tetor 2013

13. Raport nga mbledhja nr 69-të e avokatëve e mbajtur në Ohër, në periudhën prej 24 deri më 26 tetor 2013

14. Të ndryshme

 Accessibility

Accessibility