Seanca nr . 55 më datë 07.11.2013

Këshilli i radiodifuzionit seancën nr. 55 do ta mbaje më datë 07.11.2013 (e enjte), me fillim prej ora 13:00

Rendi i ditës

1. Miratim i procesverbalit nga seanca nr. 51 e Këshillit e mbajtur më datë 24.10.2013

2. DraftRevizioni i programit kombëtar për miratimin e legjislacionit evropian NPAA 2014

3. Informacion në lidhje me kërkesat e dorëzuara në Institutin për shkencat sociale dhe humane nr. 03-4223/1 më datë 30.10.2013 (nr. 61/2013 më datë 30.10.2013), për nevojat nga ndërrimi i Marrëveshjes për furnizime publike nr. 03-3607/1 më datë 29.08.2013 (37/2013-2 më datë 06.09.2013), me propozim vendim.

4. Propozim rregullorja për shërbimet teknike, hapsinore, financiare dhe kadrovike për marrjen e lejes për ushtrim të veprimtarisë radiodifuzive.

5. Propozim Për përgjigjen e kërkesës nga Komiteti I Helsinkut për të drejtat r njriut në Republikën e Maqedonisë

6. Të ndryshmeAccessibility

Accessibility