Seanca nr. 6 me datë 04.02.2014

Agencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën nr. 4 do ta mbaje me datë 04.02.2014 (e martë) me fillim prej ora 12:00…


Agencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën nr. 4 do ta mbaje me datë 04.02.2014 (e martë) me fillim prej ora 12:00.

Rendi i ditës

1. Miratim i procesverbalit nga seanca nr. 05 e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele e mbajtur me datë 29.01.2014.

2. Raport nga auditivi i kryer për mënyrën e përgatitjes së dokumenteve për furnizime publike për projektin fishe:“Përforcimi i kapaciteteve administrative të trupave rregullator për telekomunikime dhe mediume për rregullim efikas të serviseve digjitale të reja shumë shërbimesh – UropeAid/129857/D/SER/MK”.

3. Informacion p;r lirimin nga pagesa e taksës radiodifuzive familjet e banuara në fsh. Dolni Manastirec – Komuna e Makedonaksi Brodit, me propozim vendim.

4. Propozim i regjistrimit të radiodifuzerëve (radiot dhe televizionet)

5. Kërkesë nr. 11-21 me datë 27.01.2014, për regjistrimin e pakos së servisit programor nr. 1 të SHTR – operator i rrjetit kabllor VINSAT KABEL Vinicë.

6. Kërkesë nr. 11-21 me datë 28.01.2014, për regjistrimin e pakos së servisit programor ne. 27 të Shoqërisë për telekomunikacion ixhinieringu, softuer, tregti dhe shërbime BLIZU MEDIA END BROUDBEND Shkup, për qytetin e Velesit.

7. Kërkesë nr. 11-23 me datë 28.01.2014, për regjistrimin e pakos së servisit programor nr. 8 të Shoqërisë për telekomunikime PET NET, Gjevgjeli.

8. Kërkesë nr. 11-24 me datë 28.01.2014, për regjistrimin e pakos digjitale të servisit programor nr. 13 të SHTR – operator i rrjetit kabllor INFEL KTV Ohër.

9. Kërkesë nr. 11-24 me datë 28.01.2014 për regjistrimin e pakos së servisit programor nr. 51 të Telekomit Maqedonas SHA Shkup.

10. Informacion në lidhje me Kundërshtimin nr. 04-604/1 me datë 30.01.2014 dorëzuar deri te Gordana Majnova.

11. Të ndryshme.Accessibility

Accessibility