Seancë publike nr. 31 më datë 24.06.2013

Këshilli e caktoi seancën publike nr. 31 të Këshillit të Radiodifuzionit të RM-ës që do ta mbaje më datë  24.06.2013 ( e hënë) me fillim prej ora 10:00

 

Rendi i ditës

1. Miratim i procesverbalit nga mbledhja e 27-të e Këshillit e mbajtur me datë 06.06.2013

2. Informacion për ndërmarrjen e aktiviteteve të mëtutjeshme të cilat dalin nga Ligji për siguri dhe shëndet gjatë punës, me propozim vendim.

3. Kërkesë për ndryshimin e Planit vjetor  për furnizime publike dhe planit financiar të KRD-ës për vitin 2013 për shkak të sjelljes së obligimeve nga Ligji për mundësit e barabarta të grave dhe burrave dhe nga Strategjia kombëtare për gjini të barabartë 2013 – 2020.

4. Propozim për ndryshimin dhe plotësimin e Planit Financiar të Këshillit të Radiodifuzionit të Republikës së Maqedonisë për vitin 2013, nr. 01 – 6246 / 1 më datë 08.12.2012

5. Propozim për ndryshimin dhe plotësimin e planit vjetor për furnizime publike të Këshillit të Radiodifuzionit të Republikës së Maqedonisë (Tekst i pastruar), nr. 01 – 2695/1 më datë 07.06.2013

6. Informacion për transmetimin e programit të luajtur ( Loja kinemotorgrafike  dhe filma të animuar  dhe TV seri dhe seriale) programit të radiodifuzerit  TV EDO – Shkup , në kohë prej 9-të deri më 16-të qershor  2013, me propozim vendim

7. Informacion  në lidhje me raportet e dorëzuara për ndërprerjen e transmetimit  të programit televiziv  nga ana e SHTR Televizioni KRT – Shkup( numri ynë 07-250 më datë 14.06.2013)

8. Informacion për plotësimin e obligimeve nga neni 10 i Ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për veprimtari radiodifuzive nga ana e radiodifuzerëve të cilët transmetojnë servis programor televiziv nëpërmjet rrjetit të komunikacionit publik i cili nuk shfrytëzon resurse kufizuese, me analiza të marrëveshjet e dorëzuara

9. Të ndryshmeAccessibility

Accessibility