Sektori për planifikim strategjik dhe të drejtat e autorit

 M.r.Magdalena Dovleva Davidovska

Udhëheqës Sektori

tel: 02/3103 431
m.dovleva@avmu.mk

Lucija  Gjurkoviq – Ndihmës udhëheqës sektori

tel: 02/3103 419
l.gjurkovik@avmu.mk

Njësia për mrojtjen e të drejtave të audorit

Mr. Valdimir Gjeorgjieski – Udhëheqes

tel: 02/3103 442
v.gjorgjieski@avmu.mk

Njësia për planifikim strategjik

tel:02/3103 422
k.mitre@avmu.mkAccessibility

Accessibility