Vendime/akte nga seanca nr. 13 me datë 04.03.2014

 Vendim për marrjen e lejes për ushtrim të veprimtarisë radiodifuzive:

 

pdfVendim për marrjen e lejes për ushtrim të veprimtarisë radiodifuzive të Shoqërisë tregtare radiodifuzive TV ART KANAL Strugë

 

Raport nga monitormimi i programt të servisit programor:

 

pdfRaport nga monitormimi i programt të servisit programor SHTR Televizioni Sitel Shkup transmetuar me datë 28 shkurt 2014 година

 

Vërtetim për regjistrimin e pakove të servisit programor:

 

pdfVërtetim për regjistrimin e pakos së servisit programor nr. 27 të Shoqërisë për telekomunikacion inxhinieringu, tregti dhe shërbime  BLIZU MEDIA END BROUDBEND Shkup, për qytetin e Tetovës.

pdfVërtetim për regjistrimin e pakos programore nr, 24 të Shoqërisë për telrkomunikacion inxhinieringu, softuer, tregti dhe shërbime BLIZU MEDIA END BROUDBEND Shkup për qytetin e Shtipit.

pdfVërtetim për regjistrimin e pakos së servisit programor nr. 27 të shoqërisë për telekomunikacion inxhinieringu, softuer, tregti dhe shërbime BLIZU MEDIA END BROUDBEND Shkup për qytetin e Velesit.

pdfVërtetim për regjistrimin e pakos së servisit programor nr. 26 ë shoqërisë për telekomunikacion inxhinieringu, softuer, tregti dhe shërbime BLIZU MEDIA END BROUDBEND Shkup për qytetin e Kumanovës

pdfVërtetim për regjistrimin e pakos së servisit programor nr. 28 të shoqërisë për telekomunikacion inxhinieringu, softuer, tregti dhe shërbime BLIZU MEDIA END BROUDBEND Shkup për qytetin e Prilepit

pdfVërtetim për regjistrimin e pakos së servisit programor nr. 29 ë shoqërisë për telekomunikacion inxhinieringu, softuer, tregti dhe shërbime BLIZU MEDIA END BROUDBEND Shkup për qytetin e Shkupit.

pdfVërtetim për regjistrimin e pakos së servisit programor nr. 60 të shoqërisë për telekomunikacion inxhinieringu, softuer, tregti dhe shërbime BLIZU MEDIA END BROUDBEND Shkup për qytetet e Shkupit, Tetovës, Kumanovë Veles, Shtip dhe prilep.

pdfVërtetim për regjistrimin e pakos digjitale të servisit programor nr. 2 të Shoqërisë për prodhimtari, tregti dhe shërbime BTV – NET Manastir.

pdfVërtetim për regjistrimin e pakos digjitale të servisit programor nr. 3 të Shoqërisë për prodhimtari, tregti dhe shërbmie BTV – NET Manastir.

pdfVërtetim për regjistrimin e pakos së servisit programor nr. 7 të Shoqërisë për prodhimtari, tregti dhe shërbime BTV – NET Manastir. 

pdfVërtetim për regjistrimin e pakos së servisit  programor nr. 8 të Shoqërisë për prodhimtari, tregti dhe shërbime BTV – NET Manastir. 

pdfVërtetim për regjistrimin e pakos së servisit programor nr. 1 të SHTR operator i rrjetit kabllor KDS-VT Probishtip

pdfVërtetim për regjistrimin e pakos së servisit programor nr. 7 të SHTR operator i rrjetit kabllor KDS-VT Probishtip 

pdfVërtetim për regjistrimin e pakos së servisit programor nr. 3  SHTR – operator i rrjetit kabllor Multimedia Net Shkup dega Kumanovë

pdfVërtetim për regjistrimin e pakos digjitale të servist programor nr. 2 të SHTRoperator i rrjetit kabllor të SKREMBL Novo Sello Strumicë. 

pdfVërtetim për regjistrimin e pakos së servidit programor nr. 3 të SHTR operator i rrjetit kabllor SKREMBL Novo Sello Strumicë.

pdfVërtetim për regjistrimin e pakos digjitale të servisit programor nr. 2 të Shoqërisë për prodhimtari, tregti dhe shërbime SPAJDER NETGjevgjeli

pdfVërtetim për regjistrimin e pakos digjitale të servisit programor nr. 3 të Shoqërisë për prodhimtari, tregti dhe shërbime SPAJDER NET Gjevgjeli

pdfVërtetim për regjistrimin e pakos së servisit programor nr. 5 të Shëqërisë për prodhimtari, tregti dhe shërbime SPAJDER NET Gjevgjeli.

pdfVërtetim për regjistrimin e pakos së servisit programor nr. 6 të Shoqërisë për prodhimtari, tregti dhe shërbime SPAJDER NET GjevgjeliAccessibility

Accessibility