Vendime/akte nga seanca nr. 31 me datë 21.05.2014

Raport nga monitorimi kontrollues i radiodifuzerëve : 

 

pdfRaport nga monitorimi kontrollues i servisit programor SHTR Sitel Shkup.

pdfRaport nga monitorimi kontrollues i servisit programor SHTR TV Makpetroll Shkup.

pdfRaport nga monitorimi kontrollues i servisit programor SHTR TV Alsat – M Shkup.

pdfRaport nga monitorimi  kontrollues i servisit programor të SHTR TV Alfa Shkup.

pdfRaport na monitorimi kontrollues i servisit programor të SHTR Kanal 5 Shkup

pdfRaport nga monitormi kontrollues i servisit programor të NP Radio Televizioni Maqedonsa Shkup, televizioni maqedonas- servisi i parë programor (TVM 1).

pdfRaport nga monitormi kontrollues i servisit programor të NP Radio Televizioni Maqedonsa Shkup, televizioni maqedonas- servisi i parë programor (TVM 2).

pdfRaport nga monitorimi kontrollues i servisit progamor të Shoqërisë tregtare radiodifuzive ROS METROPOLIS Shkup.

 

Përgjigje:

pdfPërgjigje ndaj letrës së Shoqërisë tregtare radiodifzive Televizioni Makpetrol.

 

Vendim për miratimin e mjeteve financiare:

pdfVendim për miratimin e mjeteve financiare për furnizimin e aklumatorit të derës hyrëse. 

 

Vendim për marrjen e masave:

pdfVendim për marrjen e masave ndaj SHTR operatorit të rrjetit kabllor IGMAS – NET Manastir.

 

Vendim për ndërprejen e transmetimit të serviseve programore:

pdfVendim për ndërprejen e transmetimit të servisit programor  të Shoqërisë tregtare radiodifuzive IGMAS – NET Manastir.

pdfVendim për ndërprejen e transmetimit të servisit programor të Shoqërisë për prodhimtari shërbime dhe tregti GALAVIZION – 5 eksport – import Manastir.

 

Vërtetim për regjistrimin e pakove programore:

 pdfVërtetim për regjistrimin e pakos digjitale nr. 64 të Shoqërisë për telekomunikacion inxhinieringu, softuer, tregti dhe shërbime BLIZU MEDIA END BROUDBEND Shkup.

pdfVërtetim për regjistrimin e pakos digjitale nr. 6 të Shoqërisë për prodhimtari, tregti dhe shërbime BTV – NET Manastir. 

pdfVërtetim për regjistrimin e pakos së servisit programor të Shoqërisë për prodhimtari, tregti dhe shërbime BTV – NET manastir.

pdfVërtetim për regjistrimin e pakos digjitale së servisit programor të SHTR – Operator i rrjetit kabllor KABEL – NET Strumicë.

pdfVërtetim për regjistrimin e pakos së servisit programor nr. 4 të SHTR – Operator i rrjetit kabllor KABEL – NET Strumicë. 

pdfVërtetim për regjistrimin e pakos së servisit programor nr. 3 të SHTR – operator i rrjetit kabllor GALAVIZION – 5 KOMPANI Manastir.

pdfVërtetim për regjistrimin e pakos së servisit programor nr. 5 të Shoqërisë për telekomunikaion SKUPI KABLE Shkup.

 Accessibility

Accessibility