1

Zgjedhjet 2017

Versioni jozyrtar i tekstit të spastruar të Kodit zgjedhor 

Меtodologjia për moniotirimin e prezantimit mediatik zgjedhor përnes shërbimeve programore gjatë proceseve zgjedhore

Fоrmular për parashtrimin e parashtresave

Pasqyra e procedurave të inicuara për kundërvajtje kundër radiodifuzerëve sipas Kodit zgjedhor – Zgjedhjet lokale (tetor, 2017) Azhurnuar më datë 07.11.2018

Pasqyra e listave të çjmimeve që kanë arrirtur, për reklamimin e paguar politik

Pasqyra për reklamimin e paguar politik, të emetuar në radiot dhe televizionet gjatë rrethit të parë të fushatës zgjedhore (25 shtator-13 tetor 2017)

Pasqyra për reklamimin e paguar politik, të emetuar në radiot dhe televizionet gjatë rrethit të dytë të fushatës zgjedhore (18 – 27 tetor 2017)

Raportet e monitorimit të prezantimit mediatik zgjedhor të radiodifuzerëve

Informatat, shkresat, prezantimet për radiodifuzerët, në lidhje me Zgjedhjet lokale 2017