Завршени расправи во 2014 година 

Јавен повик за мислења и предлози за можните правци на развој на непрофитните медиуми

За да се овозможи развој на овој сектор во радиодифузијата, потребно е да се изработи посебен концепт за развој на медиумите на заедницата, во кој акцент ќе биде ставен на радиото на заедницата. Со концептот треба да се предвидат параметрите според кои ќе се утврдува кои заедници можат да ги задоволат своите медиумски потреби преку радио на заедницата, при што треба да се разгледа како овој сектор да се користи и за развој на мултикултурноста и за зачувување и негување на културите на помалите етнички заедници.

Во прилог на оваа стратешка заложба, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на 31 декември 2014 година отвори јавна расправа за ставовите, за мислењата и за предлозите на сите граѓани и заинтересирани страни, а за основа ги нуди податоците од компаративните меѓународни искуства дадени во појдовниот текст со наслов: „Непрофитни медиуми – медиуми на заедницата“.
– Предлози и сугести во врска со јавната расправа за развојот на непрофитни медиуми на РМ download
Расправата траеше до 20 март 2015 година, а сите заинтересирани страни имаа можност своите мислења и предлози да ги достават на адресата на Агенцијата – бул. ВМРО бр.3 1000 Скопје или на електронската адреса contact@avmu.mk


Јавна расправа за два Нацрт – Правилници за начинот на водење на дневната евиденција и за квалитетот на снимките од емитуваната програма на радиодифузерите и за спонзорство

На 3-та седница одржана на 30.01.2015година,  Советот на Агенцијата ги усвои следниве Нацрт – Правилници:
Нацрт – Правилник за начинот на водење на дневната евиденција и за квалитетот на снимките од емитуваната програма на радиодифузерите download и Нацрт – Правилник за спонзорство download

Агенцијата ги повика сите заинтересирани страни во рок од 30 дена, односно најдоцна до 28 февруари 2015 година, да достават забелешки по наведените документи, на е-адресата contact@avmu.mk или на поштенската адреса на Агенцијата: бул. „ВМРО“ бр. 3, 1000 Скопје.


Јавна расправа за два Нацрт – Правилници за стручно усовршување, дообразување и специјализација на вработените во Стручната служба на Агенцијата и за начинот на објавување на податоците за работењето на радиодифузерите

На 2-та седница одржана на 23 јануари 2015 година, Советот на Агенцијата ги усвои следниве Нацрт – Правилници:
Нацрт – Правилник за стручно усовршување, дообразување и специјализација на вработените во Стручната служба на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги  download
Нацрт-Правилник за начинот на објавување на податоците за работењето на радиодифузеритеdownload

Агенцијата ги повика сите заинтересирани страни во рок од 30 дена, најдоцна до 21 февруари 2015 година, да достават забелешки по наведените документи на е-адресата contact@avmu.mk или на поштенската адреса на Агенцијата: бул. „ВМРО“ бр. 3, 1000 Скопје.


Јавна расправа за Нацрт – Упатство за право на кратко известување и Нацрт – Одлука за утврдување листа со настани од големо значење

На 25-та седница одржана на 30 декември 2014 година, Советот на Агенцијата го усвои следниве Нацрт документи:
Нацрт – Упатство за правото на кратко известување за настани за кои се стекнати ексклузивни права за емитување  download

Нацрт – Одлука за утврдување листа со настани од големо значење за јавноста на Република Македонија  download

Известување во врска со Одлуката за утврдување листа со настани од големо значење за јавноста на Република Македонија  од Агенција за млади и спорт download

Добиени мислења и коментари по Нацрт – одлуката за утврдување Листа со настани од големо значење за јавноста на Република Македонија и ставот на Агенцијата download

Агенцијата ги повика сите заинтересирани страни во рок од 40 дена, најдоцна до 7 февруари 2015 година, да достават забелешки по наведените документи, на е-адресата contact@avmu.mk или на поштенската адреса на Агенцијата: бул. „ВМРО“ бр. 3, 1000 Скопје.


Јавна расправа за еден Нацрт – План за намена и распределба на капацитетите на дигитален терестријален мултиплекс на оператор на јавна електронска комуникациска мрежа кој има обврска за емитување на програмските сервиси на радиодифузерите

На 24-та седница одржана на 27 декември 2014 година, Советот на Агенцијата го усвои Нацрт – Планот за намена и распределба на капацитетите на дигитален терестријален мултиплекс на оператор на јавна електронска комуникациска мрежа кој има обврска за емитување на програмските сервиси на радиодифузерите  download

Забелешките од операторот ОНЕ по Нацрт- Планот за намена и распределба на капацитетите на дигитален терестријален мултиплекс на оператор на јавна електронска комуникациска мрежа кој има обврска за емитување на програмските сервиси на радиодифузерит може да ги преземете download

Агенцијата ги повика сите заинтересирани страни во рок од 30 дена, односно најдоцна до 26 јануари 2015 година, да достават забелешки по наведениот документ, на е-адресата contact@avmu.mk или на поштенската адреса на Агенцијата: бул. „ВМРО“ бр. 3, 1000 Скопје.


Јавна расправа за два Нацрт – Правилници, за определување на обврските и одговорностите на администраторот на информацискиот систем и на овластените лица во Агенцијата, и за пријавување, реакција и санирање на инциденти во Агенцијата

На 20-та седница одржана на 4 декември 2014 година, Советот на Агенцијата ги усвои следниве Нацрт – Правилници:
Нацрт-Правилник за определување на обврските и одговорностите на администраторот на информацискиот систем и на овластените лица во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги  download
Нацрт-Правилник за пријавување, реакција и санирање на инциденти во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услугиdownload

Агенцијата ги повика сите заинтересирани страни во рок од 30 дена, односно најдоцна до 3 јануари 2015 година, да достават забелешки по наведените документи, на е-адресата contact@avmu.mk или на поштенската адреса на Агенцијата: бул. „ВМРО“ бр. 3, 1000 Скопје.


Јавна расправа за еден Нацрт – Правилник за обезбедување на транспарентност во работењето на Aгенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги

На 22-та седница одржана на 18 декември 2014 година, Советот на Агенцијата го усвои следниот Нацрт – Правилник:
Нацрт – Правилник за обезбедување на транспарентност во работењето на Aгенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги download

Агенцијата ги повикува сите заинтересирани страни во рок од 30 дена, односно најдоцна до 17 јануари 2015 година, да достават забелешки по наведените документи, на е-адресата contact@avmu.mk или на поштенската адреса на Агенцијата: бул. „ВМРО“ бр. 3, 1000 Скопје.


Јавна расправа за два Нацрт – Правилници и едно Нацрт Упатство

На 17-та седница одржана на 5 ноември 2014 година, Советот на Агенцијата ги усвои следниве Нацрт текстови:
Нацрт – Упатство за примена на одредбите за пласирање производи download
Нацрт – Правилник за програми со наградно учествување и за користење телефонски услуги со додадена вредност download
Нацрт – Правилник за процедурите на финансиското и сметководственото работење на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги download

Агенцијата ги повика сите заинтересирани страни во рок од 30 дена, односно најдоцна до 4 декември 2014 година, да достават забелешки по наведените документи, на е-адресата contact@avmu.mk или на поштенската адреса на Агенцијата: бул. „ВМРО“ бр. 3, 1000 Скопје.


Јавна расправа за  Нацрт – Правилник за емитување европски аудиовизуелни дела и дела од независни продуценти

На 16-та седница одржана на 31 октомври 2014 година,  Советот на Агенцијата го усвои Нацрт – Правилникот за емитување европски аудиовизуелни дела и дела од независни продуценти download и Нацрт – Образецот download

Агенцијата ги повика сите заинтересирани страни во рок од 30 дена, односно најдоцна до 30 ноември 2014 година, да достават забелешки по наведените документи, на е-адресата contact@avmu.mk или на поштенската адреса на Агенцијата: бул. „ВМРО“ бр. 3, 1000 Скопје.


Јавна расправа за пет Нацрт – Правилници и едно Нацрт – Упатство

На 15-та седница одржана на 28 октомври 2014 година, Советот на Агенцијата ги усвои следниве Нацрт – Правилници и Нацрт – Упатство:
– Нацрт – Правилник за начинот на вршење на видео надзор на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги download
– Нацрт-Правилник за нивелација на тонот на аудиовизуелна содржина download
– Нацрт-Правилник за условите, начинот и постапката за чување и бришење снимки на радио и телевизиски програмски сервиси download
– Нацрт-Правилник за условите, начинот и постапката за издавање копија од снимка на објавена информација во рамките на програмскиот сервис на радиодифузерите на државно, регионално и локално ниво во Република Македонија download
– Прилог 1 download
– Нацрт-Правилник за безбедност и здравје при работа download
– Предлог амандманите од д-р Зоран Трајчевски, директор на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, за – – Нацрт-Правилник за безбедност и здравје при работа може да ги преземете download
– Нацрт-Упатство за начинот на мерење на гледаноста на програмите, односно програмските сервиси на радиодифузерите што емитуваат телевизиска програма од Република Македонија download
– Добиени мислења и коментари по Нацрт – Упатство за начинот на мерење на гледаноста на програмите, односно програмските сервиси на радиодифузерите што емитуваат телевизиска програма и ставот на Агенцијата по истите download
– Доставени забелешки по Нацрт-Упатство за начинот на мерење на гледаноста на програмите, односно програмските сервиси на радиодифузерите што емитуваат телевизиска програма од Република Македонија:

Предлог амандманите од д-р Зоран Трајчевски, директор на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги може да ги преземете download
Доставените забелешки од Боге Божиновски може да ги преземете download
Доставените забелешки од ЗЕЛМ може да ги преземете download
Доставените забелешки од ТВ Сител може да ги преземете download
Доставените забелешките од ТВ Канал 5 може да ги преземете download
Доставените забелешките од ТВ Алфа може да ги преземетеdownload
Доставените забелешките од Боге Божиновски може да ги преземетеdownload
Доставените забелешки од МАМ може да ги преземетеdownload
Доставените забелешки од ТВ Алсат – М може да ги преземетеdownload
Забелешките од Македонски Телеком може да ги преземете download
Забелешките од Бранислав Пејовик може да ги преземете download
Забелешките од Бранислав Пејовик може да ги преземете download

Агенцијата ги повика сите заинтересирани страни во рок од 30 дена, односно најдоцна до 27 ноември 2014 година, да достават забелешки по наведените документи, на е-адреса: contact@avmu.mk или на поштенската адреса на Агенцијата: бул. „ВМРО“ бр. 3, 1000 Скопје.


Јавна расправа за шест Нацрт – Правилници, едно Нацрт – Упатство и еден Нацрт – План

На 14-та седница одржана на 17 октомври 2014 година, Советот на Агенцијата ги усвои следниве Нацрт – Правилници, Нацрт – Упатство и Нацрт – План:
– Нацрт – Правилник за подрачјата на емитување на телевизиски и радио програмски сервиси download
– Доставени се забелешки по Нацрт – Правилник за подрачјата на емитување на телевизиски и радио програмски сервиси
– Забелешките од ТВ Тера Битола може да ги преземете download
– Добиените мислења и коментари по Нацрт – Правилник за подрачјата на емитување на телевизиски и радио програмски сервиси и ставот на Агенцијата по истите може да го преземете download
– Нацрт – Правилник за формата и содржината на службената легитимација на овластеното лице за вршење на стручен надзор и начинот на нејзино издавање и одземање download
– Нацрт – Правилник за техничките и организациските мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги download
– Доставени се забелешки по Нацрт – Правилник за техничките и организациските мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги
– Доставените мислења од Дирекцијата за заштита на личните податоци може да ги преземете download
– Нацрт – Правилник за начинот на уништување на документите, како и начинот на уништување, бришење и чистење на медиумот во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги download
– Нацрт – Правилник за начинот на правење на сигурносна копија, архивирање и чување, како и за повторно враќање на зачуваните лични податоци download
– Нацрт – Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за телевизиско и радио емитување download
– Забелешки се доставени по Нaцрт – Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за телевизиско и радио емитувањe
– Доставените предлог амандмани од директорот на Агенцијата, Зоран Трајчевски, можат да се преземат  download
– Доставените забелешки од членот на Советот на Агенцијата, Зоран Фидановски, можат да се преземат  download
– Доставените забелешки од Јован Митевски, можат да се преземат тука download
– Предлози за измена на Нaцрт – Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за телевизиско и радио емитувањe од ЗНМ може да ги преземете download
– Добиените мислења и коментари по Нaцрт – Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за телевизиско и радио емитувањe и ставот на Агенцијата по истите може да ги преземете download
– Нацрт – Упатство за начинот на водење евиденција за лица овластени за вршење обработка на личните податоци и за водење евиденција за пренесување медиуми надвор од работните простории на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги download
– прилог 1  download
– прилог 2  download
– Нацрт – План за создавање систем на технички и организациски мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги download

Агенцијата ги повика сите заинтересирани страни во рок од 30 дена, односно најдоцна до 16 ноември 2014 година, да достават забелешки по наведените документи, на е-адресата contact@avmu.mk или на поштенската адреса на Агенцијата: бул. „ВМРО“ бр. 3, 1000 Скопје.


Јавна расправа за 5 Нацрт – Правилници и 1 Нацрт–Упатство

На 13-та седница одржана на 14 октомври 2014 година на Агенцијата за аудио и aудиовизуелни медиумски услуги, Советот на Агенцијата ги усвои следниве Нацрт-Правилници и едно Нацрт-Упатство: Нацрт-Правилник за содржината и формата на пријавата за евидентирање во регистарот на оператори кои реемитуваат програмски пакети и на потврдата за регистрација на програмски пакети/сервиси, Нацрт-Правилник за формата и содржината на известувањето за промената на сопственичката структура, Нацрт-Правилник за форматите на програмските сервиси на радиодифузерите, Нацрт-Правилник за обврските за емитување изворно создадена програма, музика, документарна и играна програма, Нацрт – Правилник за заштита на малолетните лица и Нацрт–Упатство за начинот на класификација на видовите аудиовизуелни и аудио програми.
Агенцијата ги повика сите заинтересирани страни во рок од 30 дена, односно најдоцна до 13 ноември 2014 година, да достават забелешки по наведените документи, на е-адреса: contact@avmu.mk или на поштенската адреса на Агенцијата: бул. „ВМРО“ бр. 3, 1000 Скопје.
– Нацрт-Правилникот за содржината и формата на пријавата за евидентирање во регистарот на оператори кои реемитуваат програмски пакети и на потврдата за регистрација на програмски пакети/сервиси може да го преземете тука.
– Забелешки  се доставени по  Нацрт-Правилникот за содржината и формата на пријавата за евидентирање во регистарот на оператори кои реемитуваат програмски пакети и на потврдата за регистрација на програмски пакети/сервиси може да го преземете
– Забелешките од страна на БЛИЗО ДООЕЛ Скопје може да ги преземетеdownload
– Забелешките од Стопанска интересна заедница на оператори на кабелска мрежа СИЗ МК НЕТ – Скопје може да ги презdownload

-Добиените коментари и мислења по Нацрт-Правилникот за содржината и формата на пријавата за евидентирање во регистарот на оператори кои реемитуваат програмски пакети и на потврдата за регистрација на програмски пакети/сервиси може да го преземете и ставот на Агенцијата по истите може да ги преземете download

– Нацрт-Правилникот за формата и содржината на известувањето за промената на сопственичката структура може да го преземете тука.
– Нацрт-Правилникот за форматите на програмските сервиси на радиодифузерите може да го преземете тука.
– Нацрт-Правилникот за обврските за емитување изворно создадена програма, музика, документарна и играна програма може да го преземете тука.
– Нацрт-Правилникот за заштита на малолетните лица може да го преземете тука.
– Добиените мислења и коментари по Нацрт-Правилникот за заштита на малолетните лица и ставот на Агенцијата може да го преземетеdownload
– Забелешки се доставени по Нацрт-Правилникот за заштита на малолетните лица
– Забелешките од ТВ Тера Битола може да ги преземетеdownload
– Нацрт-Упатството за начинот на класификација на видовите аудиовизуелни и аудио програми може да го преземете тука.
– Коментарите од Македонски Телеком по Нацрт-Упатството за начинот на класификација на видовите аудиовизуелни и аудио програми може да го преземете, Нацрт-Правилникот за заштита на малолетните лица и Нацрт-Правилникот за содржината и формата на пријавата за евидентирање во регистарот на оператори кои реемитуваат програмски пакети и на потврдата за регистрација на програмски пакети/сервиси може да ги преземетеdownload

Јавна расправа за Нацрт – Деловникот за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги

Агенцијата за аудио и aудиовизуелни медиумски услуги на 4-та седница одржана на 23 јули 2014 година, го усвои Нацрт – Деловникот за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

Агенцијата ги повика сите заинтересирани страни во рок од 30 дена, односно најдоцна до 22 август 2014 година, да достават забелешки по наведениот документ, на е-адреса contact@avmu.mk или на поштенската адреса на Агенцијата: бул. „ВМРО“ бр. 3, Скопје.

Нацрт – Деловникот за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги можете да ги преземете тука.
pdfСтав на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги по добиени предлози за измена и дополнување на Нацрт Деловникот за работа на Агенцијата

pdfПредлози и коментари на Нацрт – Деловникот за работа на Агенцијата од ЦРМ

pdfПредлог за измени и дополнувања на Нацрт – Деловникот за работа на Агенцијата од членот на Советот на Агенцијата, Зоран Фиданоски
pdfПредлог за измени и дополнувања на Нацрт – Деловникот за работа на Агенцијата од Заменик Претседателот на Советот на Агенцијата, Милаим Фетаи и членот на Советот, Селвер Ајдини  
pdfПредлог за амандмани на Нацрт-Деловникот за работа на Агенцијата од в.д Директорот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски


Нацрт – Преддоговор за емитување/пренесување на ТВ/РА програмски сервис преку оператор на јавна електронска комуникациска мрежа

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на 29-та седница одржана на 09 мај 2014 година го усвои Нацрт – Преддоговорот за емитување/пренесување на ТВ/РА програмски сервиси преку оператор на јавна електронска комуникациска мрежа.
Агенцијата ги повика сите заинтересирани страни во рок од 7 дена да достават забелешки по наведениот документ, на е-адресата contact@avmu.mk или на поштенската адреса на Агенцијата: бул. „ВМРО“ бр. 3, Скопје.

Нацрт – Преддоговорот за емитување/пренесување на ТВ/РА програмски сервиси преку оператор на јавна електронска комуникациска мрежа тука


Нацрт – Писмен извештај за извршен административен надзор

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на 24-та седница одржана на 15 април 2014 година го усвои Нацрт – Писмениот извештај за извршен административен надзор.

Агенцијата ги повика сите заинтересирани страни во рок од 7 дена да достават забелешки по наведениот документ, на е-адресата contact@avmu.mk или на поштенската адреса на Агенцијата: бул. „ВМРО“ бр. 3, Скопје.

Нацрт – Писмениот извештај за извршен административен надзор можете да го преземете тука


Нацрт – Записник од стручен надзор

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на 21-та седница одржана на 4 април 2014 година го усвои Нацрт – Записникот од стручен надзор.

Агенцијата ги повика сите заинтересирани страни во рок од 7 дена да достават забелешки по наведениот документ, на е-адресата contact@avmu.mk или на поштенската адреса на Агенцијата: бул. „ВМРО“ бр. 3, Скопје.

Нацрт – Записникот од стручен надзор може да го преземете тука


Нaцрт – Барање за доделување на дозвола без објавување на јавен конкурс

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на 14-та седница одржана на 10 март 2014 година го усвои Нaцрт – Барањето за доделување на дозвола без објавување на јавен конкурс.

Агенцијата ги повикa сите заинтересирани страни во рок од 7 дена да достават забелешки по наведените документи, на е-адресата contact@avmu.mk или на поштенската адреса на Агенцијата: бул. „ВМРО“ бр. 3, Скопје.


Нацрт – Пријава за евидентирање во регистарот на даватели на аудиовизуелни медиумски услуги по барање, Нацрт – Регистар на даватели на аудиовизуелни медиумски услуги по барање и Нацрт образец за Податоци за сопственичката структура, уредниците и економското работење на радиодифузерот

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на 9-та седница одржана на 18 февруари 2014 година, ги усвои Нацрт – Пријавата за евидентирање во регистарот на даватели на аудиовизуелни медиумски услуги по барање, Нацрт – Регистарот на даватели на аудиовизуелни медиумски услуги по барање и Нацрт образец за Податоци за сопственичката структура, уредниците и економското работење на радиодифузерот.

Агенцијата ги повикa сите заинтересирани страни во рок од 7 дена да достават забелешки по наведените документи, на е-адресата contact@avmu.mk или на поштенската адреса на Агенцијата: бул. „ВМРО“ бр. 3, Скопје.

Забелешки се доставени само по Нацрт – Пријавата за евидентирање во регистарот на даватели на аудиовизуелни медиумски услуги по барање и Нацрт образецот за Податоци за сопственичката структура, уредниците и економското работење на радиодифузерот.

Содржината на Нацрт – Пријавата, Нацрт – Регистарот,  Нацрт образецот и доставените забелешки можат да се преземат од следниве линкови:
pdfЗабелешки по Нацрт – Пријавата
pdfЗабелешки по Нацрт образецот

  • Нацрт – Пријавата за евидентирање во регистарот на даватели на аудиовизуелни медиумски услуги по барање можете да ја преземете тука.
  • Нацрт – Регистарот на даватели на аудиовизуелни медиумски услуги по барање можете да го преземете тука.
  • Нацрт-образецот за Податоци за сопственичката структура, уредниците и економското работење на радиодифузерот можете да го преземете тука.

Нацрт-Регистар на оператори кои реемитуваат програмски пакети, Нацрт – Регистар на издавачи на медиуми и Нацрт – пријава за евидентирање во регистарот на оператори на јавни комуникациски мрежи и регистрација на програмски сервиси

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на 8-та седница одржана на 13 февруари 2014 година ги усвои Нацрт – Регистарот на оператори кои реемитуваат програмски пакети, Нацрт – Регистарот на издавачи на медиуми и Нацрт – пријавата за евидентирање во регистарот на оператори на јавни комуникациски мрежи и регистрација на програмски сервиси.

Агенцијата ги повика сите заинтересирани страни во рок од 7 дена да достават забелешки по наведените документи, на е-адресата contact@avmu.mk или на поштенската адреса на Агенцијата: бул. „ВМРО“ бр. 3, Скопје.

Забелешки се доставени само по Нацрт – пријавата за евидентирање во регистарот на оператор на јавни комуникациски мрежи и регистрација на програмски сервиси. Содржината на Нацрт – Пријавата, забелешките доставени по Нацрт-Пријавата и Нацрт – Регистарите  можат да се преземат од следниве линкови:
pdfЗабелешки по Нацрт – Пријавата
pdf Нацрт – регистар на оператори кои реемитуваат програмски пакетика

pdfНацрт – регистар на издавачи на медиуми

pdfНацрт – пријава за евидентирање во регистарот на оператор на јавни комуникациски мрежи и регистрација на програмски сервисиAccessibility

Accessibility