Shkup, 01.09.2014- Miratimi i Rregullores për punën e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele

Këshilli i Agjencisë, në seancën nr. 7-të e mbajtur me datë 27.08.2014 dhe vazhdimi i së njëjtës mbajtur me datë 29.08.2014 e miratoi Rregulloren për punën e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele.

Për tu mundësuar të gjithë palëve të interesuara që ti shprehin mendimet, vërejtjet dhe qëndrimet e tyre në lidhje me Draft-Rregulloren, Agjencia hapi dëgjim publik me kohëzgjatje prej 30 ditëve. Para se ta miratoje Rregulloren, Agjencia haptas i publikoi në ueb faqen e sajë komentet dhe propozimet për ndryshimin dhe plotësimin e Draft-Rregullores dhe qëndrimin e vet për të njëjtat.

Rregulloren për punën e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele mund ta merrni këtu.Accessibility

Accessibility