Operatorët të cilët vepruan pas urdhëresave për ckycjen e servisit programor Minimaks, National Geographic dhe Fox Life

Shkup, 19.12.2014 – Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, realizoi një mbikëqyrje të programit të Shoqërisë aksionare për komunikime elektronike, Telekomi i Maqedonisë Shkup, Shoqërisë tregtare të radiodifuzionit Televizioni Kabllovik ROBI SHPK, Shoqëria për inxhinieri të telekomunikacionit, softuerit, tregtisë dhe shërbimeve BLIZU MEDIA END PROUDBEND SHPK Shkup dhe DIGI PLUS MULTIMEDIJA Shoqëria për shërbime të telekomuniacionit SHPK shkup, me qëllim të konstatimit nëse operatorët kanë vazhduar me re emetimin e servisit programor Minimaks, National Geographic dhe Fox Life.

Është konstatuar se operatorët e theksuar kanë vepruar në tërësi sipas urdhëresave të dhëna për çkyçjen e programeve të servisit Minimaks, National Geographic dhe Fox Life.Accessibility

Accessibility