Formular për njoftim për veprat evropiane audiovizuele për vitin 2014 (parashtrimi deri më 31 mars 2015)

Shkup, 29.01.2015 – Të gjitha shërbimet televizive programore në nivel shtetëror që kanë obligim që të emetojnë vepra evropiane audiovizuele dhe vepra nga producentë të pavarur, FORMULARI i ri për njoftim duhet ta dorëzojnë te Agjencia deri më 31 mars 2015.

Agjencia miratoi një (Rregullore) të re për emetimin e veprave evropiane audiovizuele nga producentë të pavarur, në të cilin është përpiluar obligimi, i cili tani përfshinë edhe njoftim për vepra nga producentë të pavarur. Për këtë arsye, Agjencia përpiloi edhe formular të ri, që ta lehtësojë plotësimin e tij, ka mesi i muajit mars 2015 do të organizojë një punëtori me ekspert të huaj mundësojë që ata të japin mendime dhe vërejtje, të cilat Agjencia i merr parasysh gjatë miratimit të akteve nënligjore.Accessibility

Accessibility