Agjencia hapi debat publik për Draft – planet vjetore për monitorim dhe Draft – programit vjetor për punë gjatë vitit 2016

Shkup, 16.11.2015 – Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele hapi debate publike për tekstet e

Draft – programit vjetor për punën e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele gjatë vitit 2016;
Draft- planit për mbikëqyrje administrative për vitin 2016 dhe;
Draft – planin vjetor për kryerjen e monitorimit programor për vitin 2016.

Agjencia i fton të gjitha palët e interesuar që me mendimet dhe propozimet e tyre në formë të shkruar, të marrin pjesë në debatin publik që zgjat deri më 17 dhjetor 2015.Mendimet dhe propozimet mund të dorëzohen edhe në formë elektronike në m.dovleva@avmu.mk ose përmes postës në rr.“Makedonija” nr. 38, 1000 Shkup.Accessibility

Accessibility