Agjencia shqiptoi masën e vërejtjes për STRET FM dhe Kapitoll Radio

Shkup, 01.12.2015 – Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele në pajtim me Planin vjetor për mbikëqyrje, realizoi mbikëqyrje mbi punën e Shoqërisë tregtare të radiodifuzionit Kapitoll Radio SHPKNJP Shkup dhe Shoqëris tregtare për radiodifuzion STRET FM SHPK Shkup.

Agjencia shqiptoi masën e vërejtjes or Kapitoll Radio për mos sigurimin e informatave që duhet të jenë në dispozicion të shfrytëzuesve, ndërsa për RA STRET FM shqiptoi dy masa të vërejtjes edhe atë njërën për mos sigurimin e informatave që duhet të jenë në dispozicion të shfrytëzuesve kurse e dyta për mos publikimin e të dhënave për të cilat janë të obliguar që ti emetojnë në vend përkatës për çdo përmbajtje të shërbimit programor në pajtim me nenin 12 të Ligjit për mediumet.

Masat e shqiptuara mund të merren në këtë link:

Kapitoll Radio
RA STRET FM
RA STRET FMAccessibility

Accessibility