Të dhënat për shtrirjen e radiostacioneve dhe ndikimet e Televizioneve satelitore, rajonale dhe lokale në shikueshmërinë e plotë – tremujori i katërt i vitit 2015

Shkup, 15.01.2016 – Të dhënat për shtrirjen e radiostacioneve dhe ndikimin në shikueshmërinë e përgjithshme të stacioneve televizive që emetojnë program në nivel shtetëror përmes satelitit ose përmes rrjetit publik të komunikimit elektronik dhe të stacioneve televizive që emetojnë program në nivel rajonal dhe lokal, për tremujorin e katërt të vitit 2015, mund ti merrni në këtë linkAccessibility

Accessibility