Raporti vjetor për shtrirjen e radiostacioneve dhe ndikimet e Televizioneve satelitore, rajonale dhe lokale në shikueshmërinë e përgjtihshme

Shkup, 21.01.2016 – Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele e publikoi Raportin vjetor për vitin 2015, në lidhje me shtrirjen e radiostacioneve dhe ndikimin në shikueshmërinë e përgjithshme të stacioneve televizive që emetojnë program në nivel shtetëror përmes satelitit ose përmes rrjetit publik të komunikimit elektronik dhe të stacioneve televizive që emetojnë program në nivel rajonal dhe lokal.

Raporti është përpiluar për nevojat e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele dhe i njëjti mund të shikohet në këtë linkAccessibility

Accessibility