Raportet lidhur me respektimin e obligimit për emetimin e veprave audiovizuele evropiane

Shkup, 18.04.2016 – Agjencia i përpiloi raportet nga mbikëqyrja programore lidhur me respektimin e obligimit për emetimin e veprave evropiane audiovizuele nga ana e Shërbimit publik të radiodifuzionit dhe radiodifuzerëve në format të përgjithshëm që emetojnë program në nivel shtetëror. Obligim për emetimin e veprave audiovizuele evropiane në vitin 2015 kishin 12 shërbime programore

(RTM1, pesë televizionet që emetojnë program përmes multipleksit digjital terrestrial, pesë televizionet që emetojnë program përmes satelitit, dhe një prej televizioneve që emetojnë program parmes kabllorit). Mbikëqyrja është bërë në bazë të ekzemplarit nga 4 javë në vitin 2015. Në vazhdim janë raportet e Shërbimit publik të radiodifuzionit dhe për 9 televizione komerciale. Të gjithë e plotësuan obligimin për emetimin e veprave evropiane audiovizuele në vitin 2015. Për Nasha TV dhe TV ART të dhënat ende janë duke u përpunuar.

Raportet nga mbikëqyrja e realizuar mund të merren në këto linke:

TV 24 Vesi SHPKNJP Shtip

TV Kanal 5 SHPKNJP Shkup

TV Sitel SHPKNJP Shkup

TV Alsat-M SHPK Shkup

Radiotelevizioni i Maqedonisë (RTM 1)

TV Sitel 3 SHPKNJP Shkup

TV Telma SHPKNJP Shkup

TV Alfa SHPKNJP Shkup

TV Sonce SHPKNJP Prilep

TV Kanal 5 plus SHPKNJP ShkupAccessibility

Accessibility