Të dhënat për shtrirjen e radiostacioneve edhe për ndikimin në shikueshmërinë e plotë – tremujori I parë i vitit 2016

Shkup, 19.04.2016 – Të dhënat lidhur me shtrirjen e radiostacioneve dhe për ndikimin në shikueshmërinë e plotë të stacioneve televizive që emetojnë program në nivel shtetëror përmes satelitit ose përmes rrjetit publik të komunikimit elektronik dhe të stacioneve televizive që emetojnë program në nivel rajonal, tremujori i parë i vitit 2016,
mund ti merrni në këtë linkAccessibility

Accessibility