Të dhënat për përhapjen e radiostacioneve dhe për ndikimin në shikueshmërinë e përgjithshme të stacioneve televizive – tremujori i dytë për vitin 2016

Shkup, 15.07.2016 – Të dhënat për përhapjen e radiostacioneve dhe për ndikimin në shikueshmërinë e përgjithshme të stacioneve televizive që emetojnë program në nivel shtetëror përmes satelitit ose rrjetit publik të komunikimit elektronik dhe të stacioneve televizive që emetojnë program në nivel rajonal,
për tremujorin e dytë të vitit 2016, mund të merren në këtë link Accessibility

Accessibility