Agjencia e përpiloi Analizën e tregut të shërbimeve mediatike audio dhe audiovizuele për vitin 2015

Shkup, 05.10.2016 – Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele e përpiloi Analizën e tregut të shërbimeve mediatike audio dhe audiovizuele për vitin 2015.

Analiza e tregut të shërbimeve mediatike audio dhe audiovizuele për vitin 2015, mund të merret në këtë linkAccessibility

Accessibility