Të dhënat për shtrirjen e radiostacioneve dhe për ndikimin në shikueshmërinë e përgjithshme e stacioneve televizive – tremujori i tretë për vitin 2016

Shkup, 14.10.2016. – Të dhënat për shtrirjen si dhe për ndikimin në shikueshmërinë e përgjithshme të stacioneve televizive që emetojnë program në nivel shtetëror përmes satelitit ose përmes rrjetit publik të komunikimit elektronik si dhe të stacioneve televizive që emetojnë program në nivel rajonal dhe lokal, për tremujorin e tretë për vitin 2016, mund të merren në këtë linkAccessibility

Accessibility