Agjencia inicioi procedurën për kundërvajtje ndaj TV Alfa

Shkup, 16.11.2016. – Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, pas Propozimit të parashtruar nga ana e Komisionit të përkohshëm për përcjelljen e prezantimit mediatik, inicioi procedurë kundërvajtëse kundër TV Alfa SHPKNJP Shkup.

Procedura për kundërvajtje kundër TV Alfa SHPKNJP Shkup inciohet për mosrespektimin e nenit 75-b të Kodit zgjedhor. Shkelja ka të bëjë për periudhën nga data 22 e deri më 31 tetor 2016.

Propozimi për veprim nga ana e Komisionit të përkohshëm për përcjelljen e prezantimit mediatik si dhe Raporti nga mbikëqyrja e realizuar (monitorimi) ndaj TV Alfa mund të merren në linket më poshtë:

Propozim për shqiptimin e masës – TV Alfa SHPKNJP Shkup

Raporti i shkruar për monitorimin e realizuar – TV Alfa SHPKNJP ShkupAccessibility

Accessibility