Propozimet e Komisionit të përkohshëm lidhur me 18 raportet e monitorimit të prezantimit mediatik zgjedhor për periudhën nga data 1 e deri më 10 nëntor 2016

Shkup, 19.11.2016. – Në bazë të raporteve të shkruara nga monitorimi i realizuar i prezantimit mediatik zgjedhor ndaj 18 shërbimeve programore, për periudhën nga data 1 e deri më 10 nëntor 2016, Komisioni i përkohshëm për përcjelljen e prezantimit mediatik, dorëzoi dy propozimet për veprim deri te Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele.

Propozimet për inicimin e procedurës për kundërvajtje në të cilën gjykata do të shqiptojë sanksion – gjobë, Komisionin dorëzoi për TV Nova SHPKNJP Shkup për shkeljen e nenit 75 paragrafi 1 dhe neni 75-b nga Kodi zgjedhor, si dhe për TV Sitel SHPKNJP Shkup për mosrespektimin e nenit 75 paragrafi 1 nga Kodi zgjedhor. Për të gjitha shërbimet e tjera programore janë dhënë Propozime për mosshqiptimin e ndonjë mase.

Propozimet nga ana e Komisionit të përkohshëm për përcjelljen e prezantimit mediatik mund të merre në linket më poshtë:

Propozimet për shqiptimin e masës

Propozim për shqiptimin e masës – TV Nova SHPKNJP Shkup (neni 75-b nga  Kodi zgjedhor)

Propozim për shqiptimin e masës – TV Nova SHPKNJP Shkup (neni 75 paragrafi 1 nga Kodi zgjedhor)

Propozim për shqiptimin e masës – TV Sitel SHPKNJP Shkup (neni 75 paragrafi 1 nga Kodi zgjedhor)

Propozimet për mosshqiptimin e masës

Propozim për mosshqiptimin e masës ndaj Radiotelevizionit të Maqedonisë – Shërbimi i parë programor RTM 1

Propozim për mosshqiptimin e masës ndaj Radiotelevizionit të Maqedonisë – Shërbimi i parë programor RAM 1

Propozim për mosshqiptimin e masës ndaj Radiotelevizionit të Maqedonisë – Shërbimi i dytë programor RTM 2

Propozim për mosshqiptimin e masës ndaj Radiotelevizionit të Maqedonisë – Shërbimi i tretë programor RAM 3

Propozim për mosshqiptimin e masës – TV Alsat-M SHPK Shkup

Propozim për mosshqiptimin e masës – TV Kanal 5 SHPKNJP Shkup (neni 75-b nga Kodi zgjedhor)

Propozim për mosshqiptimin e masës – TV Kanal 5 SHPKNJP Shkup (neni 75 paragrafi 1 nga Kodi zgjedhor)

Propozim për mosshqiptimin e masës – TV Telma SHPKNJP Shkup

Propozim për mosshqiptimin e masës – TV Alfa SHPKNJP Shkup (neni 75-b nga Kodi zgjedhor)

Propozim për mosshqiptimin e masës – TV Alfa SHPKNJP Shkup (neni 75 paragrafi 1 nga Kodi zgjedhor)

Propozim për mosshqiptimin e masës – TV Sitel SHPKNJP Shkup (neni 75-b nga Kodi zgjedhor)

Propozim për mosshqiptimin e masës – TV 24 Vesti SHPKNJP Shtip

Propozim për mosshqiptimin e masës – TV Sonce SHPKNJP Prilep

Propozim për mosshqiptimin e masës – Nasha TV SHPKNJP Shkup

Propozim për mosshqiptimin e masës – TV ART SHPK Tetovë

Propozim për mosshqiptimin e masës – TV Shenja SHPKNJP Shkup

Propozim për mosshqiptimin e masës – TV Kompani 21-M SHPKNJP Shkup

Propozim për mosshqiptimin e masës – Radio Kanal 77 SHPKNJP Shtip

Propozim për mosshqiptimin e masës – Radio Sllobodna Makedonija SHPKNJP ShkupAccessibility

Accessibility