Agjencia realizoi mbikëqyrje ndaj katër radiodifuzerëve

Shkup, 21.12.2016. – Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele realizoi mbikqyrje të rregullt programore dhe administrative ndaj punës së Radios së Maqedonisë – Shërbimi i tretë programor (RAM 3) dhe TV Nova SHPK Gjevgjeli si dhe mbikqyrje kontrolluese administrativendaj punës së TV Kanal Festa SHPKNJP Kumanovë dhe TV Hana SHPKNJP Kumanovë.
Me mbikëqyrjen e rregullt programore dhe administrative ndaj Radios së Maqedonisë – Shërbimi i tretë programor (RAM 3) nuk janë konstatuar shkelje të dispozitave ligjore. Tek TV Nova SHPK Gjevgjeli është konstatuar se ky radiodifuzer punon në kundërshtim me nenin 51 paragrafi 1 nga Ligji për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, respektivisht nuk i ka siguruar informatat që duhet të bëhen publike për shfrytëzuesit.
Me mbikëqyrjen kontrolluese u konstatua se TV Kanal Festa SHPKNJP Kumanovë dhe TV Hana SHPKNJP Kumanovë kanë vepruar në tërësi sipas aktvendimeve të dhëna paraprakisht nga Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele.
Raportet mund të merren në linket e mëposhtme:
Radio e Maqedonisë – Shërbimi i tretë programor (RAM 3)
Radio e Maqedonisë – Shërbimi i tretë programor (RAM 3)
Radio e Maqedonisë – Shërbimi i tretë programor (RAM 3)
TV Nova SHPK Gjevgjeli – (neni 51 paragrafi 1 nga Ligji për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele)
TV Nova SHPK Gjevgjeli
TV Nova SHPK Gjevgjeli
TV Kanal Festa SHPKNJP Kumanovë
TV Hana SHPKNJP KumanovëAccessibility

Accessibility