Raport nga mbikëqyrja e prezantimit mediatik zgjedhor gjatë fushatës zgjedhore të radiodifuzerëve në nivel rajonal dhe lokal

Shkup, 30.12.2016. – Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele përpiloi Raportin e mbikëqyrjes së prezantimit mediatik zgjedhor gjatë fushatës zgjedhore për zgjedhjet e parakohshme parlamentare për vitin 2016, për radiodifuzerët në nivel rajonal dhe lokal.
Raporti ka të bëjë me shërbimet programore të televizionit në nivel rajonal, që emetojnë program përmes operatorit të rrjetit publik të komunikimit elektronik dhe të radiove dhe televizioneve në nivel lokal, që ishin pjesë e ekzemplarit për monitorim gjatë Zgjedhjeve të parakohshme parlamentare të vitit 2016. Raporti i përfshini periudhën e fushatës zgjedhore nga data 21 nëntor e deri më 9 dhjetor 2016.
Raporti i plotë i monitorimit mund të merret në këtë link.Accessibility

Accessibility