Mbikëqyrje e jashtëzakonshme ndaj TV NOVA – parimet për realizimin e veprimtarisë

Shkup, 05.05.2017. Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele realizoi mbikëqyrje të jashtëzakonshme të programit të Shoqërisë tregtare të radiodifuzionit TELEVIZIJA NOVA SHPKNJP Shkup, të emetuar më 27 prill 2017.

Me mbikëqyrjen është konstatuar se gjatë informimit për ndodhitë në Kuvendin e RM-së, nuk janë respektuar parimet profesionale për kryere të veprimtarisë, respektivisht televizioni nuk ka siguruar pasqyrimin e drejtë dhe të paanshëm të ngjarjeve me një trajtim të barabartë të mendimeve dhe pikëpamjeve të ndryshme, si dhe nuk ka mundësuar formimin e lirë të mendimit të publikut për ngjarjet dhe çështjet e ndryshme, e që është në kundërshtim me nenin 61 paragrafi 1 alineja 9 e LSHMAA.

Raportin e mbikëqyrjes mund ta merrni në këtë link.Accessibility

Accessibility