Agjencia realizoi mbikëqyrjen e rregullt ndaj operatorëve SPAJDER-NET dhe PET NET

Shkup 21.06.2017– Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele realizoi mbikëqyrje të rregullt programore të disa dispozitave të LSHMAA, lidhur me punën e Shoqërisë për prodhimtari, tregti dhe shërbime SPAJDER-NET import-eksport Gjevgjeli dhe Shoqërisë për telekomunikime PET NET SHPK Gjevgjeli

Me mbikëqyrjen e rregullt është konstatuar se PET NET SHPK Gjevgjeli ka emetuar shërbime programore që nuk janë të përfshira me vërtetimet për regjistrimin e shërbimeve programore, të lëshuara nga Agjencia, respektivisht është shkelur neni 141 nga LSHMAA, ndërsa SPAJDER-NET import-eksport SHPK Gjevgjeli ka vepruar në pajtim me dispozitat ligjore.

Raportet mund të merren në këto linke:

SPAJDER-NET

PET NETAccessibility

Accessibility