Agjencia shqiptoi masa të vërejtjes ndaj TV Shenja, Televizioni Nova dhe magazinës Leona

Shkup, 23.04.2018. – Në bazë të mbikëqyrjes së rregullt administrative ndaj programit të TV Shenja dhe Televizionit Nova me ç’rast u konstatua mosrespektimi i obligimit për publikimin e impresumit, Agjencia këtyre dy radiodifuzerëve u shqiptoi masën e vërejtjes.

Masa e vërejtjes gjithashtu u shqiptua edhe për magazinën Leona, për mospublikimin e të dhënave për adresën e botuesit të mediumit, të dhënat për shtypshkronjën dhe datën e botimit ose ribotimit.

Masat e shqiptuara mund të merren në këto linke:

ТV Shenja – (neni 14 nga Ligji për mediume) – 23.04.2018

Тelevizioni Nova – (neni 14 nga Ligji për mediume) – 23.04.2018

Lеоnа – (neni 14 nga Ligji për mediume) – 23.04.2018Accessibility

Accessibility