Shqiptohet masa e vëtejtjes për 7 radiodifuzerë

Shkup, 27.04.2018. – Në bazë të mbikëqyrjes së rregullt administrative të programit të Radio Klub FM, Radio BI-KI-AL, Radio Fortuna, Siti Radio dhe Kapitol FM si dhe mosrespektimit të konstatuar të obligimit që në afatin e përcaktuar ligjor të dorëzohet raport me shkrimderi te Agjencia për zbatimin e obligimeve të përcaktuara me lejen për emetim të radios, agjencia këtyre mediumeve ju shqipton vërejtje. Masa e vërejtjes është shqiptuar edhe për Radio Llav nga Ohri për mospublikimin e informatave që duhet të jenë në dispozicion të shfrytëzuesve.

Gjithashtu është shqiptuar masë e vërejtjes edhe ndaj RTV Orbis nga Manastiri, për shkak të mospublikimit të të dhënave për strukturën pronësore, redaksinë dhe burimet e financimit në vitin 2017, më së voni deri më 31 mars 2018.

Masat e shqiptuara mund të merren në këto linke:

Radio Кlub FМ – (neni 15 paragrafi 5 nga Ligji për mediume) – 26.04.2018
Radio BI-КI-АL – (neni 15 paragrafi 5 nga Ligji për mediume) – 26.04.2018
Radio Fortunа – (neni 15 paragrafi 5 nga Ligji për mediume) – 26.04.2018
Siti Radio – (neni 15 paragrafi 5 nga Ligji për mediume) – 26.04.2018
Каpitol FМ – (neni 15 paragrafi 5 nga Ligji për mediume) – 26.04.2018
Radio Lav – (neni 15 paragrafi 1 nga Ligji për mediume) – 26.04.2018
RТV Оrbis – (neni 15 paragrafi 3 nga Ligji për mediume) – 26.04.2018Accessibility

Accessibility