Mbikëqyrje administrative ndaj botuesve të mediumeve të shtypit Jeni Ballkan, Zaman dhe Vizioni M

Shkup, 29.06.2018. – Agjencia realizoi një mbikëqyrje të rregullt administrative ndaj botuesve të mediumeve të shtypit Jeni Ballkan SHPKNJP shkup (gazetat “Jeni Ballkan Haftallëk Bilten” dhe “Jeni Ballkan”); Zaman SHPKNJP Shkup (gazetat “Zaman” dhe “Zaman shqip”) dhe Vizioni M Shkup (magazina “Shenja”),në lidhje me obligimin për publikimin e të dhënave për selinë, redaksinë, të dhënat për shtypshkronjën, datën e botimit dhe numrin e ekzemplarëve.

Ky obligim është plotësuar pjesërisht nga dy mediume të shtypit – gazetat javore “”Jeni Ballkan Haftallëk Bilten” dhe “Zaman” te të cilët nuk janë publikuar të dhënat për numrin e ekzemlarëve të botuar.

Raportet mund të merren në këto linke:

Raporti i përgjithshëm – (neni 14 paragrafi 1 nga Ligji për mediume) – 28.06.2018

Jeni Ballkan –  (neni 14 paragrafi 1 nga Ligji për mediume) – 28.06.2018

Zaman –  (neni 14 paragrafi 1 nga Ligji për mediume) – 28.06.2018Accessibility

Accessibility