Mbikëqyrje e rregullt administrative ndaj TV Nova

Shkup, 15.08.2018. –  Në lidhje me respektimin e Rregullorës për kushtet minimale teknike, hapësinore, financiare dhe kadrovike për marrjen e lejes për emetim të radios dhe televizionit, është realizuar mbikëqyrje e jashtëzakonshme administrativendaj TV Nova – në falimentim, ku u konstatua se televizioni nuk i plotëson kushtet minimale teknike të përcaktuara me këtë Rregullore.

TV Nova – në falimentim më 15 gusht 2018, e njoftoi Agjencinë se të gjithë të punësuarit që janë hasur deri në ditën e hapjes së procedurës falimentuese, janë ç’lajmëruar nga drejtori i falimentimit në TV Nova, televizioni nuk ka të punësuar, por me hapjen e procedurës falimentuese për envojat e procedurës nga ana e drejtorit të falimentimit janë angazhuar dy persona.

Raporti i mbikëqyrjes mund të merret në linkun: 

ТV Nova (neni 22 nga Rregullorja për kushtet minimale, teknike, hapësinore, financiare dhe kadrovike për marrjen e lejes për emetim të radios dhe televizionit) – 15.08.2018 Accessibility

Accessibility