Vendim për vërejtje dhe për ç’kyçje të ritransmetimit të shërbimeve programore të KABEL-NET

Скопје, 22.08.2018г. – Agjencia për shëbrime mediatike audio dhe audiovizuele në bazë të mbikëqyrjes së rregullt programore dhe mosrespektimit të konstatuar të obligimit për regjistrimin e shërbimeve programore në Agjenci, që është në kundërshtim me nenin 141 nga LSHMAA, operatorit kabllor KABEL-NET i dorëzoi aktvendimin për vërejtje dhe për ç’kyçje të ritransmetimit të shërbimeve programore që nuk janë të regjistruara në Agjenci.

Agjencia e urdhëroi operatorin menjëherë pas pranimit të këtij aktvendimi të përshtas punën e vet sipas dispozitave të LSHMAA

Masa e shqiptuar mund të merret në këtë link:

KABEL-NET – (neni 141 nga LSHMAA) – 22.08.2018Accessibility

Accessibility