Mbikëqyrje e rregullt programore ndaj 6 operatorëve kabllor

Shkup, 21.08.2018. – Agjencia realizoi një mbikëqyrje të rregullt programore ndaj operatorëve Kabel, Kabel-Net, Inel Internacional, Multimedia-Net, Robi dhe Transhped Trejd, në lidhje me obligimet për regjistrimin e shërbimeve programore në Agjeci, si dhe për titrimin e programeve që i ritransmetojnë operatorët kabllor.

Mbikëqyrja ndaj Kabel-Net nga Strumica tregoi se shërbimet programore Fight Box, Film Box, Film Box Extra, Film Box Arthouse dhe Docu Box që i ka ritransmetuar operatori, nuk janë të përfshira me vërtetimet për regjisrim të shërbimeve programore të lëshuar nga Agjencia, që është në kundërshtim me nenin 141 nga LSHMAA. Te operatorët tjerë nuk janë konstatuar shkelje.

Raportet e mbikëyrjeve mund të merren në linket:

Kabel – (neni 64 paragrafi 2, neni 141 nga LSHMAA) – 21.08.2018

Kabel-Net – (neni 64 paragrafi 2, neni 141 nga LSHMAA) – 21.08.2018

Inel Internacional – (neni 64 paragrafi 2, neni 141 nga LSHMAA) – 21.08.2018

Multimedia-Net – (neni 64 paragrafi 2, neni 141 nga LSHMAA) – 21.08.2018

Robi – (neni 64 paragrafi 2, neni 141 nga LSHMAA) – 21.08.2018

Transhped Trejd – (neni 64 paragrafi 2, neni 141 nga LSHMAA) – 21.08.2018Accessibility

Accessibility